برندگان طرح رویاهای دست یافتنی

اسامي برندگان طرح رویاهای دست یافتنی

آذربایجان شرقی
1 نام و نام خانوادگی سامان پسیان
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۱۰۹۱
نام پدر کریم
ش ش ۲۳۶۸
2 نام و نام خانوادگی مهدی حسین زاده شاد
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۸۸۵۰
نام پدر جعفر
ش ش -
3 نام و نام خانوادگی بایرام داننده آقبلاغ
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۸۹۵۰
نام پدر علی
ش ش ۶۱
4 نام و نام خانوادگی هادی جودت
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۳۸۶۴
نام پدر قدرت
ش ش -
البرز
1 نام و نام خانوادگی سیدمجتبی حسینی ساجدی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۲xxx۰۳۳۵
نام پدر سیدحسن
ش ش ۸۳۳۷
2 نام و نام خانوادگی حجت نوروزی ابدی خسمخی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۰xxx۵۴۵۶
نام پدر محمدباقر
ش ش ۲۳۲۵
3 نام و نام خانوادگی حجت اله سمواتی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۹xxx۲۷۰۲
نام پدر علیرضا
ش ش ۹۷
4 نام و نام خانوادگی فریبا اشرفی مزجین
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۹۰xxx۵۲۶۵
نام پدر شیراله
ش ش ۶۲
فارس
1 نام و نام خانوادگی عسکر راستگو
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۷xxx۰۱۰۳
نام پدر علی بابا
ش ش ۶۷۹۹
2 نام و نام خانوادگی صادق صفرپور
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۷xxx۵۶۹۹
نام پدر باباجان
ش ش ۲۷۰۲
3 نام و نام خانوادگی بتول خنجری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۷xxx۴۷۹۷
نام پدر محمدحسن
ش ش ۹۳
4 نام و نام خانوادگی خسرو کاری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۷xxx۲۳۳۹
نام پدر صمد
ش ش ۲
5 نام و نام خانوادگی تیمور عدالت
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۷xxx۳۸۶۷
نام پدر موسی جان
ش ش -
6 نام و نام خانوادگی جواد ملک علیائی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۶xxx۳۰۹۶
نام پدر عباس
ش ش ۳۰
خراسان جنوبی
1 نام و نام خانوادگی محمدرضا عرب
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۲۹۸۶
نام پدر علی
ش ش ۵۳۳
2 نام و نام خانوادگی نورعلی نیکرو
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۰xxx۴۹۴۰
نام پدر محمدعلی
ش ش ۲۹۴
آذربایجان غربی
1 نام و نام خانوادگی ناصر فیضی محمداباد
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۵۲۷۱
نام پدر جمشید
ش ش ۸۰۵۶
2 نام و نام خانوادگی عیسی چوبان نژاد
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۰۴۹۸
نام پدر جعفر
ش ش ۲۰۹۳
3 نام و نام خانوادگی ادریس احمدی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۸۳۸۷
نام پدر اردلان
ش ش ۶۷۵۱
4 نام و نام خانوادگی عبدالله ابراهیم
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۰۳۱۵
نام پدر مجید
ش ش ۴۴۴
خراسان شمالی
1 نام و نام خانوادگی جواد نجف زاده
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۳۲۰۳
نام پدر محمد
ش ش ۷
2 نام و نام خانوادگی حسین رادنیا
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۳۸۹۹
نام پدر حسن
ش ش ۳۸۵۲۸
زنجان
1 نام و نام خانوادگی موسی نعمتی صالح
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۹xxx۲۰۱۹
نام پدر یاور
ش ش ۵۷۸
2 نام و نام خانوادگی شوذب مولوی متین
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۹xxx۹۷۷۸
نام پدر رضا
ش ش ۵۸۸
مازندران
1 نام و نام خانوادگی ناصر درویش
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۱xxx۴۲۵۸
نام پدر کاوس
ش ش ۱۲۴
2 نام و نام خانوادگی نصیبه حبیبی خومشکناری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۱xxx۶۲۷۵
نام پدر حسن
ش ش ۱۶۳۳
3 نام و نام خانوادگی عباس توکلی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۱xxx۳۱۸۸
نام پدر علی اشرف
ش ش ۱۹
4 نام و نام خانوادگی عرفان علی نژاد حسن کیاده
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۱xxx۱۰۰۸
نام پدر محمدرضا
ش ش ۴۸۳۰۰۹۵۰۰۸
اردبیل
1 نام و نام خانوادگی علیرضا تقی زاده
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۷۳۲۸
نام پدر قدیر
ش ش ۵۹
2 نام و نام خانوادگی میلاد شرقی حسین حاجلو
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۲۹۳۷
نام پدر صفر
ش ش -
مرکزی
1 نام و نام خانوادگی رضوان علی بخشی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۸xxx۰۶۰۴
نام پدر عین اله
ش ش ۴۶۳۲
2 نام و نام خانوادگی حسین قلعه
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۸xxx۰۷۳۱
نام پدر علی
ش ش -
سیستان و بلوچستان
1 نام و نام خانوادگی منصور دهواری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۴۲۰۸
نام پدر محمد
ش ش ۳۶۱۰۱۵۷۱۶۱
2 نام و نام خانوادگی عبدالرحمن ناروئی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۶۱۰۹
نام پدر عیدعلی
ش ش ۲۰
3 نام و نام خانوادگی عیسی بلوچ
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۳۴۶۰
نام پدر میرک
ش ش ۱۱۶۹
4 نام و نام خانوادگی ایرج صداقتی زاد
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۲۱۷۹
نام پدر محمد
ش ش -
هرمزگان
1 نام و نام خانوادگی محمد دلداری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۷xxx۵۹۳۹
نام پدر عباس
ش ش ۱۶۰۸
2 نام و نام خانوادگی عارف آزاد دولابی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۶xxx۳۱۱۴
نام پدر محمدنور
ش ش ۳۴۵۰۱۰۲۳۷۰
یزد
1 نام و نام خانوادگی نورعلی مرگدری نژاد
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۶۲۸۹
نام پدر رضا
ش ش ۱۴
2 نام و نام خانوادگی محمد عمری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۶xxx۶۲۹۵
نام پدر نعیم
ش ش ۱۴
خوزستان
1 نام و نام خانوادگی ناصر البوناصر
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۶xxx۲۰۹۱
نام پدر عبدالزهرا
ش ش ۲۰۸۵
2 نام و نام خانوادگی علمدار ابوعلی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۶xxx۲۸۹۸
نام پدر محمد
ش ش ۲۰۸۵
3 نام و نام خانوادگی صادق چلداوی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۶xxx۰۳۳۲
نام پدر محسن
ش ش ۲۶۶۰۷
4 نام و نام خانوادگی محمد حاجی زاده میرزانق
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۶xxx۴۰۵۱
نام پدر اقادده
ش ش ۸۶۷
چهارمحال و بختیاری
1 نام و نام خانوادگی رضا رضایی ندی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۳۷۵۷
نام پدر معیار اقا
ش ش ۱۴
2 نام و نام خانوادگی فروغ جوانبخت
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۴xxx۸۸۷۳
نام پدر حسین علی
ش ش -
قم
1 نام و نام خانوادگی عبدالرضا ساکی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۲xxx۸۱۲۴
نام پدر فید
ش ش ۷۲۷۴
2 نام و نام خانوادگی علی حسین قدیری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۹xxx۷۴۱۴
نام پدر حاجی غلامرضا
ش ش ۲
ایلام
1 نام و نام خانوادگی مصطفی دوسه
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۸xxx۳۵۴۲
نام پدر محمد
ش ش ۱۰۰
2 نام و نام خانوادگی انور محمدی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۸xxx۱۹۵۹
نام پدر علی محمد
ش ش ۶۴۶۹۱۷۹۴۸۷
کرمان
1 نام و نام خانوادگی سراج شیخکانلوی میلان
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۷۵۸۹
نام پدر مجید
ش ش ۲۱۶
2 نام و نام خانوادگی مهدی خلیلی یزدی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۵۶۴۶
نام پدر محمد حسین
ش ش ۱۰۰۹
3 نام و نام خانوادگی غلامعباس نظری قصری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۳۵۹۵
نام پدر اسدالله
ش ش ۴۵۲
4 نام و نام خانوادگی علی الف خانی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۷۷۸۹
نام پدر مرتضی
ش ش ۵۱۴۰
همدان
1 نام و نام خانوادگی حمزه کیانی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۰xxx۰۹۵۳
نام پدر بابامراد
ش ش ۵۶۲۵
2 نام و نام خانوادگی مهرداد رکابدار
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۸xxx۲۲۴۰
نام پدر مهدی
ش ش -
قزوین
1 نام و نام خانوادگی مسلم قاسمی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۲xxx۱۸۸۸
نام پدر اسمعیل
ش ش ۱۰
2 نام و نام خانوادگی صادق سلیمی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۹xxx۰۷۷۱
نام پدر محمدعلی
ش ش ۴۶۴۹
تهران
1 نام و نام خانوادگی ژنیک مانوکیان
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۲xxx۱۲۵۶
نام پدر مانوک
ش ش ۴۷۳
2 نام و نام خانوادگی افسانه رامشینی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۲xxx۱۱۳۰
نام پدر علیرضا
ش ش ۱۳۱۸
3 نام و نام خانوادگی حوریوش قاسم آبادی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۲xxx۳۶۱۴
نام پدر حبیب اله
ش ش ۶۰۷۲
4 نام و نام خانوادگی اقدس دلاکی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۲xxx۲۱۳۹
نام پدر مرادعلی
ش ش ۱۷۵۳۲
5 نام و نام خانوادگی مهرانگیز قاضی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۹xxx۸۵۰۱
نام پدر خضرتقلی
ش ش ۴۸۶۹
6 نام و نام خانوادگی مهران صاحبدل
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۹xxx۷۸۰۴
نام پدر مسعود
ش ش -
سمنان
1 نام و نام خانوادگی معصومه عرب اسدی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۲xxx۵۸۲۳
نام پدر محمدحسین
ش ش ۲۰
2 نام و نام خانوادگی هوشیار اسدی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۹xxx۲۵۲۰
نام پدر داود
ش ش ۴۴۴
اصفهان
1 نام و نام خانوادگی احمد افشاری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۳۰۴۶
نام پدر حسن
ش ش ۲۰
2 نام و نام خانوادگی حسن سپیانی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۳۷۸۳
نام پدر علی حسین
ش ش ۱۵۳
3 نام و نام خانوادگی علی صفری جلال آبادی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۵۳۲۸
نام پدر محمدعلی
ش ش ۵۵۵۲
4 نام و نام خانوادگی مهدی هشیار سیچانی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۷۲۵۴
نام پدر اکبر
ش ش -
5 نام و نام خانوادگی محمد حسین حاجی راده زند وانی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۷۱۷۶
نام پدر خلیل
ش ش -
6 نام و نام خانوادگی علی اعتصامی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۳xxx۹۷۳۵
نام پدر مسیح
ش ش ۹۸
کرمانشاه
1 نام و نام خانوادگی مهدی قنبری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۸xxx۱۹۶۹
نام پدر علی اصغر
ش ش ۲۰۰۲
2 نام و نام خانوادگی ایت حسین پناهی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۸xxx۳۳۸۴
نام پدر ابراهیم
ش ش -
خراسان رضوی
1 نام و نام خانوادگی حسین عبادی نیا
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۸۵۷۸
نام پدر رمضان
ش ش ۵
2 نام و نام خانوادگی مجید خلوصی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۲۱۴۹
نام پدر حسین
ش ش ۵۱۶
3 نام و نام خانوادگی سجاد مرادی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۴۸۱۶
نام پدر محمد علی
ش ش ۳۴۹
4 نام و نام خانوادگی زهرا خیر خواه
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۴۱۰۸
نام پدر اسماعیل
ش ش ۳۰۸۴
5 نام و نام خانوادگی حسینعلی عاصفی راد
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۵۷۲۱
نام پدر محمداسماعیل
ش ش ۱
5 نام و نام خانوادگی نوروز دره کی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۵xxx۹۹۳۱
نام پدر موسی
ش ش ۱۷۸
گلستان
1 نام و نام خانوادگی عبدالرضا پرویزی زراس
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۱xxx۷۹۵۴
نام پدر جان محمد
ش ش ۲۵۸۵
2 نام و نام خانوادگی شهربانو اسماعیلی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۱xxx۷۰۳۳
نام پدر محمدعلی
ش ش ۱۱
گیلان
1 نام و نام خانوادگی فریبا شهبازیان
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۱xxx۶۸۸۰
نام پدر انام
ش ش ۹
2 نام و نام خانوادگی حسین آدم زادچوبر
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۱xxx۵۹۴۵
نام پدر مطلب
ش ش ۳۹۷۴
3 نام و نام خانوادگی نیما فاضلی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۱xxx۸۸۹۸
نام پدر حمید
ش ش -
4 نام و نام خانوادگی بهزاد آذرون جعفرآباد
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۱xxx۹۵۸۲
نام پدر قدرت
ش ش ۱۱۶
کهگیلویه و بویراحمد
1 نام و نام خانوادگی نعمت الا رهبان
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۷xxx۱۲۶۷
نام پدر امان الا
ش ش ۲۷۲
2 نام و نام خانوادگی زینب فیلبندی کشکولی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۷xxx۱۱۷۲
نام پدر امامقلی
ش ش ۱۵۴۵
بوشهر
1 نام و نام خانوادگی اصغر خوشبخت
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۷xxx۳۳۵۷
نام پدر علی
ش ش ۱۰۴
2 نام و نام خانوادگی علیرضا افشین
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۷xxx۲۸۱۲
نام پدر عبدالحسین
ش ش ۵۴۵۴
کردستان
1 نام و نام خانوادگی پژمان امیری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۸xxx۳۲۷۹
نام پدر رحمت اله
ش ش ۳۷۹۰۱۱۸۱۹۲
2 نام و نام خانوادگی سعید خدیجی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۸xxx۸۱۰۶
نام پدر حسین
ش ش -
لرستان
1 نام و نام خانوادگی فرزانه جابر انصاری
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۶xxx۳۸۰۶
نام پدر غلامعلی
ش ش ۶۹۲
2 نام و نام خانوادگی نبی فلاحی
عنوان هدیه ۵۰ میلیون تومان
شماره تلفن ۹۱۶xxx۸۶۹۸
نام پدر علی اصغر
ش ش ۴۵۶

اسامي برندگان طرح رویاهای دست یافتنی

آذربایجان شرقی
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 سامان پسیان 50 میلیون تومان 914xxx1091 کریم 2368
2 مهدی حسین زاده شاد 50 میلیون تومان 914xxx8850 جعفر -
3 بایرام داننده آقبلاغ 50 میلیون تومان 914xxx8950 علی 61
4 هادی جودت 50 میلیون تومان 914xxx3864 قدرت -
البرز
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 سیدمجتبی حسینی ساجدی 50 میلیون تومان 912xxx0335 سیدحسن 8337
2 حجت نوروزی ابدی خسمخی 50 میلیون تومان 910xxx5456 محمدباقر 2325
3 حجت اله سمواتی 50 میلیون تومان 919xxx2702 علیرضا 97
4 فریبا اشرفی مزجین 50 میلیون تومان 990xxx5265 شیراله 62
فارس
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 عسکر راستگو 50 میلیون تومان 917xxx0103 علی بابا 6799
2 صادق صفرپور 50 میلیون تومان 917xxx5699 باباجان 2702
3 بتول خنجری 50 میلیون تومان 917xxx4797 محمدحسن 93
4 خسرو کاری 50 میلیون تومان 917xxx2339 صمد 2
5 تیمور عدالت 50 میلیون تومان 917xxx3867 موسی جان -
6 جواد ملک علیائی 50 میلیون تومان 916xxx3096 عباس 30
خراسان جنوبی
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 محمدرضا عرب 50 میلیون تومان 915xxx2986 علی 533
2 نورعلی نیکرو 50 میلیون تومان 910xxx4940 محمدعلی 294
آذربایجان غربی
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 ناصر فیضی محمداباد 50 میلیون تومان 914xxx5271 جمشید 8056
2 عیسی چوبان نژاد 50 میلیون تومان 914xxx0498 جعفر 2093
3 ادریس احمدی 50 میلیون تومان 914xxx8387 اردلان 6751
4 عبدالله ابراهیم 50 میلیون تومان 914xxx0315 مجید 444
خراسان شمالی
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 جواد نجف زاده 50 میلیون تومان 915xxx3203 محمد 7
2 حسین رادنیا 50 میلیون تومان 915xxx3899 حسن 38528
زنجان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 موسی نعمتی صالح 50 میلیون تومان 919xxx2019 یاور 578
2 شوذب مولوی متین 50 میلیون تومان 919xxx9778 رضا 588
مازندران
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 ناصر درویش 50 میلیون تومان 911xxx4258 کاوس 124
2 نصیبه حبیبی خومشکناری 50 میلیون تومان 911xxx6275 حسن 1633
3 عباس توکلی 50 میلیون تومان 911xxx3188 علی اشرف 19
4 عرفان علی نژاد حسن کیاده 50 میلیون تومان 911xxx1008 محمدرضا 4830095008
اردبیل
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 علیرضا تقی زاده 50 میلیون تومان 914xxx7328 قدیر 59
2 میلاد شرقی حسین حاجلو 50 میلیون تومان 914xxx2937 صفر -
مرکزی
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 رضوان علی بخشی 50 میلیون تومان 918xxx0604 عین اله 4632
2 حسین قلعه 50 میلیون تومان 918xxx0731 علی -
سیستان و بلوچستان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 منصور دهواری 50 میلیون تومان 915xxx4208 محمد 3610157161
2 عبدالرحمن ناروئی 50 میلیون تومان 915xxx6109 عیدعلی 20
3 عیسی بلوچ 50 میلیون تومان 915xxx3460 میرک 1169
4 ایرج صداقتی زاد 50 میلیون تومان 915xxx2179 محمد -
هرمزگان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 محمد دلداری 50 میلیون تومان 917xxx5939 عباس 1608
2 عارف آزاد دولابی 50 میلیون تومان 916xxx3114 محمدنور 3450102370
یزد
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 نورعلی مرگدری نژاد 50 میلیون تومان 913xxx6289 رضا 14
2 محمد عمری 50 میلیون تومان 916xxx6295 نعیم 14
خوزستان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
3 ناصر البوناصر 50 میلیون تومان 916xxx2091 عبدالزهرا 2085
4 علمدار ابوعلی 50 میلیون تومان 916xxx2898 محمد 2085
5 صادق چلداوی 50 میلیون تومان 916xxx0332 محسن 26607
6 محمد حاجی زاده میرزانق 50 میلیون تومان 916xxx4051 اقادده 867
چهارمحال و بختیاری
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 رضا رضایی ندی 50 میلیون تومان 913xxx3757 معیار اقا 14
2 فروغ جوانبخت 50 میلیون تومان 914xxx8873 حسین علی -
قم
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 عبدالرضا ساکی 50 میلیون تومان 912xxx8124 فید 7274
2 علی حسین قدیری 50 میلیون تومان 919xxx7414 حاجی غلامرضا 2
ایلام
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 مصطفی دوسه 50 میلیون تومان 918xxx3542 محمد 100
2 انور محمدی 50 میلیون تومان 918xxx1959 علی محمد 6469179487
کرمان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 سراج شیخکانلوی میلان 50 میلیون تومان 913xxx7589 مجید 216
2 مهدی خلیلی یزدی 50 میلیون تومان 913xxx5646 محمد حسین 1009
3 غلامعباس نظری قصری 50 میلیون تومان 913xxx3595 اسدالله 452
4 علی الف خانی 50 میلیون تومان 913xxx7789 مرتضی 5140
همدان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 حمزه کیانی 50 میلیون تومان 910xxx0953 بابامراد 5625
2 مهرداد رکابدار 50 میلیون تومان 918xxx2240 مهدی -
قزوین
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 مسلم قاسمی 50 میلیون تومان 912xxx1888 اسمعیل 10
2 صادق سلیمی 50 میلیون تومان 919xxx0771 محمدعلی 4649
تهران
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 ژنیک مانوکیان 50 میلیون تومان 912xxx1256 مانوک 473
2 افسانه رامشینی 50 میلیون تومان 912xxx1130 علیرضا 1318
3 حوریوش قاسم  آبادی 50 میلیون تومان 912xxx3614 حبیب اله 6072
4 اقدس دلاکی 50 میلیون تومان 912xxx2139 مرادعلی 17532
5 مهرانگیز قاضی 50 میلیون تومان 919xxx8501 خضرتقلی 4869
6 مهران صاحبدل 50 میلیون تومان 919xxx7804 مسعود -
سمنان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 معصومه عرب اسدی 50 میلیون تومان 912xxx5823 محمدحسین 20
2 هوشیار اسدی 50 میلیون تومان 919xxx2520 داود 444
اصفهان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 احمد افشاری 50 میلیون تومان 913xxx3046 حسن 20
2 حسن سپیانی 50 میلیون تومان 913xxx3783 علی حسین 153
3 علی صفری جلال آبادی 50 میلیون تومان 913xxx5328 محمدعلی 5552
4 مهدی هشیار سیچانی 50 میلیون تومان 913xxx7254 اکبر -
5 محمد حسین حاجی راده زند وانی 50 میلیون تومان 913xxx7176 خلیل -
6 علی اعتصامی 50 میلیون تومان 913xxx9735 مسیح 98
کرمانشاه
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 مهدی قنبری 50 میلیون تومان 918xxx1969 علی اصغر 2002
2 ایت حسین پناهی 50 میلیون تومان 918xxx3384 ابراهیم -
خراسان رضوی
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 حسین عبادی نیا 50 میلیون تومان 915xxx8578 رمضان 5
2 مجید خلوصی 50 میلیون تومان 915xxx2149 حسین 516
3 سجاد مرادی 50 میلیون تومان 915xxx4816 محمد علی 349
4 زهرا خیر خواه 50 میلیون تومان 915xxx4108 اسماعیل 3084
5 حسینعلی عاصفی راد 50 میلیون تومان 915xxx5721 محمداسماعیل 1
6 نوروز دره کی 50 میلیون تومان 915xxx9931 موسی 178
گلستان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 عبدالرضا پرویزی زراس 50 میلیون تومان 911xxx7954 جان محمد 2585
2 شهربانو اسماعیلی 50 میلیون تومان 911xxx7033 محمدعلی 11
گیلان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 فریبا شهبازیان 50 میلیون تومان 911xxx6880 انام 9
2 حسین آدم زادچوبر 50 میلیون تومان 911xxx5945 مطلب 3974
3 نیما فاضلی 50 میلیون تومان 911xxx8898 حمید -
4 بهزاد آذرون جعفرآباد 50 میلیون تومان 911xxx9582 قدرت 116
کهگیلویه و بویراحمد
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 نعمت الا رهبان 50 میلیون تومان 917xxx1267 امان الا 272
2 زینب فیلبندی کشکولی 50 میلیون تومان 917xxx1172 امامقلی 1545
بوشهر
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 اصغر خوشبخت 50 میلیون تومان 917xxx3357 علی 104
2 علیرضا افشین 50 میلیون تومان 917xxx2812 عبدالحسین 5454
کردستان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 پژمان امیری 50 میلیون تومان 918xxx3279 رحمت اله 3790118192
2 سعید خدیجی 50 میلیون تومان 918xxx8106 حسین -
لرستان
ردیف نام نام خانودگی عنوان هدیه شماره تلفن نام پدر ش ش
1 فرزانه جابر انصاری 50 میلیون تومان 916xxx3806 غلامعلی 692
2 نبی فلاحی 50 میلیون تومان 916xxx8698 علی اصغر 456

ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

قرعه کشی طرح رویاهای دست یافتنی

راهبر