دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان ایلام

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان ایلام  
ردیف
نام استان
نام شهر
کددفتر
آدرس
تلفن
1
ایلام
ایلام
72 - 14 - 1038
ایلام - چهارراه سعدی
08413364303   ،   9183415673
2
ایلام
ایلام
72 - 14 - 1028
ایلام - چهارراه سعدی
08413363031 ، 9188423238
3
ایلام
ایلام
72 - 14 - 1029
ایلام - میدان شهدا
08413330876 ، 9188412295
4
ایلام
دره شهر
72 - 14 - 1051
دره شهر - چهارراه اسداباد
08425227766 ، 9122870192
5
ایلام
ایوان
72 - 14 - 1099
ایوان - خ امام نرسیده به دانشگاه پیام نور
08423237697 ، 9398423582