استان ایلام

استان ایلام
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72141028 8201401000 مژگان یعقوب زاده ایلام 33363031 084 ایلام- سعدی جنوبی - کوچه عبداللهی - کوچه جنب  بانک کشاورزی
2 72141045 8204401000 پرویز اسماعیلی دهلران 33723400 084 دهلران میدان انقلاب خ وحدت

راهبر