منشور اخلاقي


باسمه تعالي


منشور اخلاقي

با ايمان به اراده خالق هستي و در جهت حفظ منافع ملي و سازماني و رضايتمندي مشتريان كه سرمايه واقعي ما مي باشند ، به رعايت اصول ذيل معتقديم :

1- حضور به موقع در محل كار و وقت شناسي در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع .
2- خوشرويي و متانت نسبت به همكاران و مراجعان .
3- راهنمايي و ارائه خدمات مشفقانه به ارباب رجوع در اسرع وقت و تلاش جهت تأمين نيازهاي منطقي و رضايتمندي آنان .
4- ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب .
5- انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني .
6- پرهيز از شايعه سازي ، تهمت ، غيبت ، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد .
7- رازداري و خودداري از افشاء اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتريان .
8- استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه .
9- جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان .
10- رعايت اعتدال و توازن بين زندگي شغلي و خانوادگي .
11- استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني .
12- درك صحيح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردي با آن .
13- احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع .
14- كوشش در جهت افزايش دانش و مهارت هاي شغلي .

مشاهده بیانیه ارزش ها و آئین نامه اخلاق حرفه ای ارتباطات سیار ایران

حجم : 476 کیلوبایت

مشاهده PL-321-01 منشور رفتاری مشتریان بر اساس 10001

حجم : 813 کیلوبایت