عدم سرویس دهی سیستم های جامع خدمات مشتریان

به منظور انجام پیش نیازهای فعالیت «حذف PC و HLR  ID» سیستم های جامع خدمات مشتریان دائمی ، اعتباری و سیستم های مرتبط با آنها از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد تا ساعت ۲ بامداد پنج شنبه ۱/۵/۹۴ به مدت ۲ ساعت از سرویس دهی خارج خواهند شد.