اطلاعات مالی شرکت

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

مشاهده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

حجم : ۱۴.۸ مگابایت

اطلاعات و صورتهای مالیمیاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۳.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده)

مشاهده صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه

حجم : ۴۳.۸ کیلوبایت

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۳.۰۳.۳۱ (حسابرسی نشده)

مشاهده صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه

حجم : ۴۱.۸ کیلوبایت

اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۹۲.۱۲.۲۹ (حسابرسی شده)

مشاهده صورت های مالی  ۱۲ ماهه

حجم : ۶۳.۳ کیلوبایت

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۲.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده)

مشاهده صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه

حجم : ۳۸.۴ کیلوبایت

 اطلاعات و صورت های مالـی ۱۲ماهه منتهی به ۹۱.۱۲.۳۰( حسابرسی شده)

مشاهده صورت های مالی ۱۲ ماهه

حجم : ۷۲.۶ کیلوبایت

اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۶  ماهه منتهی به ۹۱.۰۶.۳۱ ( حسابرسی نشده)

مشاهده میاندوره ای ۶ ماهه

حجم : ۵۴.۵ کیلوبایت

 اطلاعات و صورت های مالـی ۱۲ماهه منتهی به ۹۰.۱۲.۲۹( حسابرسی شده)

مشاهده صورت های مالی ۱۲ ماهه

حجم : ۷۵.۴ کیلوبایت

اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۹۰.۰۹.۳۰ ( حسابرسی نشده)

مشاهده میاندوره ای ۹ ماهه

حجم : ۳۸.۳ کیلوبایت

 اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۰.۰۶.۳۱ ( حسابرسی شده)

مشاهده میاندوره ای ۶ ماهه

حجم : ۶۳.۳کیلوبایت

 اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۰.۰۳.۳۱ ( حسابرسی نشده)

مشاهده میاندوره ای۳ ماهه

حجم : ۶۱.۳ کیلوبایت

 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال/دوره مالی منتهی به  ۸۹.۱۲.۲۹  شرکت ارتباطات سيار

مشاهده تصمیمات مجمع عمومی عادی

حجم : ۵۰.۸ کیلوبایت

 اطلاعات و صورتهای مالـی میاندوره ای ۱۲ ماهه منتهی به۸۹.۱۲.۲۹  - حسابرسي شده

مشاهده میاندوره ای

حجم : ۵۹.۷ کیلوبایت