خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده همراه اول

پیرو آگهی شماره3168 مورخ 1393.01.19روزنامه دنیای اقتصاد، مبنی بر دعوت به مجمع عموعی عادی و فوق العاده سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران(سهامی عام)  مربوط به سال مالی منتهی به 92.12.29 به آگاهی سهامداران محترم می رساند فوق  در محل پژوهشگاه نیرو تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:

1-      صورتهای مالی سال مالی منتهی به 92.12.29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

2-      سود نقدی هر سهم سال مالی منتهی به 92.12.29 به مبلغ 10850 ریال تصویب شد.

3-      پاداش هیئت مدیره مبلغ 6125 میلیون ریال بصورت ناخالص تصویب گردید.

4-      سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی 1393 انتخاب شد.

5-      روزنامه " دنیای اقتصاد" و " فناوران اطلاعات" به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی 1393 انتخاب گردیند.

6-      حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره بابت هر جلسه مبلغ 5،000،000 ریال تعیین گردید.

7-      اعضای حقوقی زیر به مدت 2 سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

شرکت مخابرات ایران(سهامی عام)، شرکت مخابرات استان تهران(سهامی خاص)، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران(سهامی خاص)، شرکت مهر اقتصاد مبین(سهامی خاص)، شرکت مخابرات استان اصفهان(سهامی خاص)

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2.064.985 میلیون ریال به مبلغ 4.000میلیارد ریال (1.793.502.000.000 ریال از محل سایر اندوخته ها و مبلغ 141.513.200.000 ریال از محل سود انباشته) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

 

راهبر