استان قزوین

استان قزوین
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72261001 2301401000 محمدمومنی قزوين 33568016 028 قزوین خ ایتالله کاشانی روبروی ترمینال
2 72261036 2304500001 علی اصغرطاهرخانی تاكستان 5225003 028 تاکستان فلکه15 خرداد   ابتدای خ فکوری
3 72261059 2306401000 سعید خلج طایفه بوئين زهرا 34225251 028 بوئین زهرا . خ دهخدا . نبش خ شهید گلچین

راهبر