استان قم

استان قم
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72271050 2501401000 مسعود قنبردوست قم 025 37710774 قم خ باجك (19دي) بين ك 19و21
2 72271064 2501402000 هادي ورسه‌ قم 025 38822799 قم خ توحید ابتداي خ طفلان مسلم جنب مسجد طفلان حضرت مسلم
3 48524 2501403000 محمدمهدي خازني فرد قم 025 32942636 قم بلوار امینبین خ 20 متری گلستان و خ صدوقفروشگاه برند مخابرات

راهبر