استان گلستان

استان گلستان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72321007 1301401000 محمدجعفر کرامت چالکی گرگان 32220145 017 م تالار قبل از جانباز 2
2 72321164 1318401000 رضا شهرکی گنبد کاووس 33231610 017 خ شهدا شرقی جنب آشپزخانه مسجد رضوی
3 72321106 1323401000 کلثوم سخن لطیف آزادشهر 35727271 017 آزادشهر خیابان شهید بهشتی اول  20متری شهید نوری-دفتر سخن لطیف
4 72321065 1305401000 سمانه راه دار بندرگز 34360426 017 خیابان شهید اسدی عرب- جنب مخابرات  شهید کردافشاری
5 72321011 1314401000 رضا صابری کردکوی 34351700 017 خ پاسداران روبروی امام زاده مجید
6 72321122 1306401000 عقیله سادات موسوی تركمن 34431394 017 بندرترکمن خ آزادی 17 روبروی بانک ملی مرکزی

راهبر