استان هرمزگان

استان هرمزگان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72371099 7209401000 مرضیه رشیدی دهبارز (رودان) 42887130 076 بلوار انقلاب روبروی بانک قوامین
2 72371053 7201402000 خدیجه شهابی بندرعباس 33334944 076 بندرعباس پارک دباغیان جنب شیرینی فروشی پارک
3 54946 7207401000 طیبه شیخ زاده حاجي آباد 35425210 076 حاجي آباد میدان امام روبروی بانک انصار
4 72371047 7205401000 محمود فرهمند بندر لنگه 44234180 076 بندر کنگ خ طالقانی اداره پست قدیم

راهبر