زمینه های همکاری با همراه اول

زمینه های همکاری با شرکت همراه اول به شرح زیر می باشد.

 

توسعه کسب کار

نوآورى و توسعه كسب وكار

كسب وكار سازمانى

 

منابع انسانی

توسعه منابع انسانى

توسعه دانش و آموزش

توسعه و تعالى سازمان

 

بازاریابی و فروش

بازاريابى و برندينگ

تحقيقات بازار

خدمات ارزش افزوده(خدمات مبتنی بر محتوا)

فروش

خدمات مشتريان

 

فن آوری اطلاعات

 کارشناس سيستم ها و توسعه نرم افزارهاى پشتيبانى كسب وكار

پشتيبانى زيرساخت فناورى اطلاعات

معمارى، تضمين كيفيت و مديريت پروژه