دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان کرمان

 

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان کرمان  

ردیف

نام استان

نام شهر

کددفتر
آدرس
تلفن
1
کرمان
کهنوج
71291081

کهنوج بل شهید بهشتی چهارراه ثبت واحوال

9133977496
2
کرمان
کرمان
53918

کرمان خ شهاب بین ک ش 45 و47

9133418504
3
کرمان
کرمان
72291025

کرمان 20 متری دانشجوروبری خ نمازنبش خ اریا

9133420564
4
کرمان
جیرفت
72291149

جیرفت چهارراه ژاندارمری

9136393015
5
کرمان
جیرفت
72291060

جیرفت چهارراه خ بیمارستان امام داخل فضای سبز

9139484009
6
کرمان
کرمان
72291025

کرمان 20متری دانشجوروبروی خ نمازنبش خ اریا

9133420564
7
کرمان
سیرجان
72291134

سیرجان خ عباسپور خ مرکزسوم

9131457679
8
کرمان
کرمان
71291077

کرمان بل شهیدصدوقی بعدازسیلوجنب سازمان همیاری

9131410717
9
کرمان
بافت
72291078

بافت میدان بسیج روبروی مرکزمخابرات ایت الله طالقانی

9133476706
10
کرمان
بم
53986

بم خ بوعلی نبش ک حمام مکی

9133440672
11
کرمان
رفسنجان
53956

رفسنجان میدان شهداء

9131912141
12
کرمان
زرند
72291089

زرند خ باهنرروبروی زندان

9136606491
13
کرمان
کرمان
72291052
 خ مدیریت نبش ک 30
9133405429
14
کرمان
کرمان
72291031

کرمان دانشگاه شهید باهنرکرمان

9133423000
15
کرمان
رابر
72291137

رابرنبش میدان معلم

9133470087
16
کرمان
کرمان
72291030

کرمان بل قدس پ 131 و133

9133981549
17
کرمان
شهداد
53967

شهداد خ طالقانی روبروی بانک کشاورزی

9132997617
18
کرمان
بم
72291017

بم میدان زید خ شهداء

9139393570
19
کرمان
رابر
72291054

رابر خ امام میدان معلم پ67

9138451568
20
کرمان
کرمان
72291048

کرمان بل سیدی بعداز ک 19

9133423616
21
کرمان
عنبرآباد
53988

عنبرآبادخ امام روبروی بانک صادرات

9139491841
22
کرمان
انار
71291106

انار ابتدای خ امام جنب بانک ملی

9133914528
23
کرمان
کرمان
72291031

کرمان دانشگاه شهید باهنرکرمان

9133423000