استان کرمانشاه

استان کرمانشاه
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72301197 8301401000 علی فزونی کرمانشاه 38387800 083 کرمانشاه میدان سپاه بلوار زن - جنب  مخابرات مرکز بعثت
2 72301237 8306401000 مسعود حسن زاده میل آغاردان هرسین 45120883 083 م آزادی خ فرمانداری سابق جنب اداره پست
3 72301187 8309401000 لیلا فیروزآبادی تپه کنگاور 48222484 083 م آیت اله عراقی بل انقلاب
4 72301179 8307401000 شیرزاد خزائی صحنه 48327272 083 خ مولوی روبروی بانک رفاه
5 72301164 8313401000 عبدالناصر احمدی روانسر 46528008 083 خ اصلی نبش خ بهار روبروی بانک صادرات
6 72301189 8301403000 مهدی توسلی كرمانشاه 37282534 083 کرمانشاه- خ فردوسي سه راه برق خ دکتر فاطمي
7 72301015 8301500001 تورج  سهرابی كرمانشاه 8237090 083 کرمانشاه بل ش بهشتی روبرو ی ک پست ش قندی
8 72301051 8304500001 عبدالکریم ویسی جوانرود 46229972 083 جوانرود مرکز شهر اول بازارچه مرزی روبروی بانک سپه
9 72301044 8301402000 کامران محمدی كرمانشاه 37218133 083 کرمانشاه 4راه جوانشیر 40متری مطهری غربی پ438

راهبر