استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 56505 5201401000 حمیدرضا شیدا بجنورد 32314490 058 خ امام خمینی غربی نرسیده به چهارراه شهرک شاهد
مقابل بانک صادرات پ 1170
2 56510 5205500001 سمیرا صفاریان ثانی شیروان 6236400 058 شیروان خ سلمان فارسی جنب راهنمایی و رانندگی
3 20007 5206500004 علیرضا ایمانپور آشخانه، مانه و سمرقان 32921712 058 آشخانه- بلوار بهشتی - بالاتر از بانک ملی -پ708

راهبر