استان کردستان

استان کردستان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72281157 8409401000 برهان نقشبندیان سقز 36308514 087 سقز میدان جمهوری (هه لو) روبه روی داروخانه شبانه روزی سابق
2 72281015 8401401000 نشمیل بردبار سنندج

33229797

087 سنندج خ فلسطین روبروی فرمانداری
3 54241 8406401000 علی ضیائی قروه 35250001 087 خ سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خ 12 فروردین
4 28071 8407401000 فرهاد مرادی کامیاران 35529990 087 خ اسدآبادی روبروی فروشگاه فرهنگیان
5 54208 8401500013 بهنام باغبانی سنندج 33127483 087 سنندج خ استانداری روبرو بانک رفاه پ357
6 72281016 8401500006 محمد نجاری بانه 34262021 087 بانه خ امام جنب حسینیه

راهبر