استان مازندران

استان مازندران
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72351194 1203401000 عباس عادل مشهدی سری بابلسر 011 35331144 بابلسر- م شهداء خ ش باهنر جنب تأمین اجتماعی
2 72351152 1205500008 حسین نظری ساروی بهشهر 011 34534120 بهشهر خیابانفرهنگ روبروی آموزش و پرورش
3 72351604 1207401000 مژگان محمدپور تنكابن 011 44460101 تنکابن روبروی مخابرات جنب پل چشمه کیله
4 72351007 1209500003 فاطمه شیری چالوس 011 52227566 چالوس خ17شهریورج اداره پست
5 72351142 1215401000 مجتبی فروغی فريدون كنار 011 35669800 فریدونکنار-مقابل اداره آموزش و پرورش
6 72351209 1220401000 زهرا منصوری نكا 011 34720154 نکا-روبروی کلانتری 11 جنب پست بانک مرکزی
7 1223600007 1223600007 جمال قلی پور کنعانی بابل 011 32207569 بابل پاساژگنج افروز

راهبر