استان مازندران

استان مازندران
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72351604 1207401000 مژگان محمدپور تنکابن 44460101 011 تنکابن روبروی مخابرات جنب پل چشمه کیله
2 72351142 1215401000 مجتبی فروغی فریدونکنار 35669800 011 مقابل اداره آموزش و پرورش
3 72351209 1220401000 زهرا منصوری نكا 34720154 011 نکا-روبروی کلانتری 11 جنب پست بانک مرکزی
4 72351194 1203401000 عباس عادل مشهدی سری بابلسر 35331144 011 بابلسر- م شهداء خ ش باهنر جنب تأمین اجتماعی
5 72351007 1209500003 فاطمه شیری چالوس 52227566 011 چالوس خ17شهریورج اداره پست دفترپیشخوان72351007

راهبر