آگهي تجديد مناقصه عام يك مرحله اي شماره ۴/۹۲س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد تعداد 1.200.000عدد استيكر تبليغاتی ( pvc ) مورد نياز خود را بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرايط (اشخاص حقيقي و حقوقي ) كه داراي مجوز چاپ از وزارت ارشاد اسلامي باشند خريداري نمايد . لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ نشر اگهي لغايت چهارشنبه مورخ 92/11/2  با در دست داشتن معرفي نامه ورسيد بانكي (  مبني بر واريز مبلغ دويست هزار ريال به حساب شماره 09ر18644644بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران با شناسه پرداخت 17000927249275) در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبوررا مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 92/11/12  به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند كميسيون معاملات در تاريخ  92/11/13 روزیکشنبه راس ساعت 9 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر650ريال ( ششصدوپنجاه ميليون ريال ) مي باشد كه مي بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي ويا چك بانكي تضميني ويا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريزگردد . ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712506 تماس حاصل نمايند.

 
 
            اداره كل خريد            
شركت ارتباطات سيار ايران