آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره 6/92س

 

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد تعداد 000ر100ر2 عدد خودکار تبلیغاتی مورد نیاز خودرا بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان وتولیدکنندگان واجد شرایط (اشخاص حقیقی وحقوقی )خریداری نماید . لذا داوطلبان شركت درمناقصه مي توانند از تاريخ نشر اگهي لغايت 92.05.12 با در دست داشتن معرفي نامه و رسيد بانكي ( مبني بر واريز مبلغ دویست هزار ریال   به حساب شماره 09ر18644644بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران با شناسه پرداخت    17000927379247 )در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبوررا مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 92.05.22 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاریخ 92.05.23 روز چهارشنبه راس ساعت 9 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر500 ریال(پانصد میلیون ریال ) مي باشد كه مي بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي ويا چك بانكي تضميني ويا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريزگردد . ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712512 تماس حاصل نمایند .
 
 
اداره كل خريد
شركت ارتباطات سيار ايران

راهبر