آگهي مناقصه عام دو مرحله ای شماره 1/93 س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به سرویس ،نگهداری ، تعمیرات و تأمین لوازم مصرفی تأسیسات ساختمان برج همراه و ساختمانهای شماره 2 و 3 و مشترکین ونک و توانیر را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط که دارای تأییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وحداقل رتبه 4 تأسیسات و رتبه 5 ساختمان باشد، واگذار نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 93.04.04 با در دست داشتن معرفي نامه و رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 000ر200 ریال (دویست هزار ریال ) به حساب شماره 09ر18644644 بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران (شناسه پرداخت17000939067290) در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 93.04.14 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاریخ 93.04.15 روز یکشنبه رأس ساعت 10 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر500 ریال (پانصد میلیون ریال ) مي باشد كه مي بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چك بانكي تضميني و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريزگردد . ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712512 تماس حاصل نمایند .