آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره 2/93 س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به سرویس ،نگهداری ، تعمیرات و تأمین لوازم مصرفی تأسیسات ساختمان های مراکز مشترکین و انبارهای خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط که دارای تأییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وحداقل رتبه 5 تأسیسات باشد، واگذار نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 93.10.21 با در دست داشتن معرفي نامه و رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 000ر200 ریال (دویست هزار ریال ) به حساب شماره 09ر18644644بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران ( شناسه پرداخت170009310182297) در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 93.11.01 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاریخ 93.11.04 روز شنبه رأس ساعت 9 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر200 ریال (دویست میلیون ریال ) مي باشد كه مي بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چك بانكي تضميني و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريزگردد . ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712512 تماس حاصل نمایند .

 

مشاهده فرم آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره 2/93 س

حجم : 188 کیلو بایت                                                      

 

                                                       شرکت ارتباطات سیار ایران
                                                   اداره کل خرید

 

 

راهبر