آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 3/93س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به چاپ قبض ، نامه همراه ، پاكت گذاري  ، توزيع قبوض و تبليغات در سطح كل كشور را بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 93.12.09 با در دست داشتن معرفي نامه و رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 000ر300 ريال ( سيصد هزار ريال ) به حساب شماره 09ر18644644 بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران ( شناسه پرداخت170009310516290 در ساعات اداري به نشاني تهران ، ميدان ونك ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 93.12.19 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاريخ 93.12.20 روز چهارشنبه راس ساعت 9 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه مي بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چك بانكي تضميني و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد . ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است .  

مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712512 تماس حاصل نمايند .

 

 

مشاهده فرم آگهي مناقصه عام دو مرحله ای شماره 3/93 س

حجم : 75 کیلو بایت                                                    

 

شركت ارتباطات سيار ايران

اداره كل خريد

 

 

 

راهبر