آگهی مناقصه عام دو مرحله ای باتری

 شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 240ر16 سل انواع باتری مورد نیاز خود را در دو بخش  الف : ( 12 ولت 92 ، 110 ، 15 و 155 آمپرساعت ) ب : ( 2 ولت 420 ، 600 آمپرساعت ) بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت  94.04.31  با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ  000ر300 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 18644644.09  بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 17000938572208)در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 94.05.10  به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ94.05.11  روز یکشنبه راس ساعت 9 صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بخش الف3.700.000.000  ریال  و بخش ب 2.000.000.000  ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارسال گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712517 تماس حاصل نمایند .

 

                                                                                     اداره کل خرید

                                                                               شرکت ارتباطات سیار ایران

 

راهبر