آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 1 /94س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 1480 دستگاه کولر گازی اسپلیت مورد نیاز برای نصب در سایتهایbts خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از شرکتهای داخلی واجد شرایط خریداری نماید .

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 94.05.07  با در دست داشتن معرفینامه و رسید بانکی مبنی بر واریز-/000ر250ریال(دویست و پنجاه هزار ریال) با شناسه پرداخت 170009411308202  به حساب شماره 18644644.09  بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد 8 این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به  مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 94.05.17 به نشانی فوق تحویل نمایند.

 کمیسیون معاملات درروز یکشنبه مورخ94.05.18 راس ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک  برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه-/ 000ر000ر800ر1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712506 تماس حاصل نمایند .

 

 

 

                                                                                      اداره کل خرید

                                                                               شرکت ارتباطات سیار ایران

 

راهبر