آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 3/94س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد360 دستگاه تهویه آزاد( (Free Coolingرا بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط خریداری نماید .

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 94.05.14  با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز-/ 000ر250ریال  (دویست و پنجاه هزار ریال ) با شناسه پرداخت 170009411308202  به حساب شماره 18644644.09  بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد 8 این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به  مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت 15 روز  شنبه  مورخ 94.05.24  به نشانی فوق تحویل نمایند.

 کمیسیون معاملات در روز یک شنبه مورخ 94.05.25 راس ساعت9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه-/ 000ر000ر700 ریال (هفتصد میلیون ریال) می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712506 تماس حاصل نمایند .

 

                                                                                          اداره کل خرید

                                                                               شرکت ارتباطات سیار ایران

 

راهبر