مناقصه عام دو مرحله ای 1 /94س اصلاحیه

"   اصلاحیه "

                                  

بدینوسیله به اطلاع کلیه تولید کنندگان و شرکتهای داخلی واجد شرایط علاقه مند به شرکت در  مناقصه 94.1 س می رساند تعداد کولرهای گازی موضوع مناقصه  به 750 دستگاه کاهش یافته است و سایر شرایط بشرح ذیل اصلاح می گردد:

  1. 1.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : -/ 000ر000ر900 ( نهصد میلیون ) ریال
  2. 2.آخرین مهلت خرید اسناد :   پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 94.05.18
  3. 3.آخرین مهلت تحویل پاکات :     تا ساعت 15 روز  شنبه  مورخ 94.05.31 
  4. 4.تاریخ  بازگشایی  پاکات  :     ساعت 9 صبح  روز یک شنبه مورخ 94.06.01

 

 

 

                                                                                           اداره کل خرید

                                                                               شرکت ارتباطات سیار ایران

 

راهبر