آگهی مناقصه عام دو مرحله ای4/94س

 شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 405 دستگاه راک یکپارچه بهمراه ماژول و باتریهای مربوطه مورد نیاز خود را در دو بخش  الف : 405 دستگاه راک یکپارچه و 2430 عدد ماژول 2000 وات ب : 4860 سل باتری 12 ولت 155 آمپرساعت ، بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشند ، خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 94.6.7 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ  000ر300 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 18644644.09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 17000938572208) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 94.6.17 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 94.6.18 راس ساعت 9 صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای بخش الف 2.900.000.00  ریال  و برای بخش ب 1.900.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712517 تماس حاصل نمایند .

 

                                                                                            اداره کل خرید

                                                                                   شرکت ارتباطات سیار ایران

 

 

راهبر