آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 7 /94س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات موازی سازی دیزل ژنراتورها و توسعه تابلوهای برق مرکز توحید خود به همراه تامین ملزومات مربوطه را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به شرکتهای داخلی واجد شرایط ، واگذار نماید .

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 94.07.29  با در دست داشتن معرفینامه و رسید بانکی مبنی بر واریز-/ 000ر250  (دویست و پنجاه هزار)ریال با شناسه پرداخت170009411308202  به حساب شماره 18644644.09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد 8 این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به  مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت 15 روزشنبه مورخ 94.08.09 به نشانی فوق تحویل نمایند.

 کمیسیون معاملات درروز یک شنبه مورخ 94.08.10 راس ساعت  9  صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه-/ 000ر000ر500 (پانصد میلیون) ریال  میباشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712506 تماس حاصل نمایند .

 

ناوش