آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 95/1 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد بسته بندی 10 میلیون سیم کارت اعتباری مورد نیاز خود را بهمراه چاپ دفترچه و پاکت و کارت فعال سازی ، و حمل و تحویل آنها به انبار این شرکت بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط که دارای مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند به صورت 100 % ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 95/5/11 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ  300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 18644644/09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 17000938572208) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 95/5/23 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 95/5/24 روز یکشنبه راس ساعت 9 صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.170.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و یا فیش واریزی وجه نقد به حساب شماره 18355355/96 شرکت ارتباطات سیار ایران نزد بانک ملت شعبه ونک تک ارسال گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712517 تماس حاصل نمایند .

                                                                                          اداره کل خرید

                                                                                    شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر