آگهی مناقصه عام دومرحله ای شماره 95/2 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خدمات رودشو ( معرفی سرویس نوترینو ) در شهرهای تهران ، مشهد ، تبریز ، اصفهان ، شیراز و اهواز را بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات پیوست اسناد مناقصه به صورت 100 % ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 95.07.10 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 000ر300 ریال ( سیصد هزار ریال )به حساب شماره 18644644.09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 17000938572208در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پشنهاد خود حد اکثر تا ساعت 15 روزشنبه مورخ  95.07.24  به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 95.07.25  ساعت 9  صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر560 ریال ( پانصدو شصت میلیون ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712507 تماس حاصل فرمایند .

 

                                  شرکت ارتباطات سیار ایران

                                                                                                          اداره کل خرید

راهبر