آگهی مناقصه خدمات بهینه سازی IPBB

 آگهی مناقصه خدمات بهینه سازی IPBB

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خدمات بهینه سازی IPBB را بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات پیوست اسناد مناقصه به صورت ۱۰۰ % ریالی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 1395/09/30 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500،000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه واریز 170009514299247 در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ  1395/10/11 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز  1395/10/12 ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 195،000،000 ریال (یکصد و نود و پنج میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵77 تماس حاصل فرمایند.

راهبر