آگهي مناقصه عام دو مرحله ای شماره 1/96 س

آگهي مناقصه عام دو مرحله ای 
شماره 1/96 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و تامین لوازم مصرفی تاسیسات برج همراه و ساختمانهای امور مشترکین ونک ، شماره 2 ( خیام ) ، ساختمان شماره 3 ، توانیر ، مرکز توحید و مرکز شهید رمضانی را بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط که دارای تاییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حداقل رتبه 4 تاسیسات و رتبه 5 ساختمان باشد ، واگذار نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 1396/02/06  با در دست داشتن معرفي نامه و رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 300.000 ريال ( سیصد هزار ريال ) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شركت ارتباطات سيار ايران ( شناسه پرداخت  170009614910209 ) در ساعات اداری به نشانی : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ونك ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 1 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 96/02/18 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاريخ 96/02/19 رأس ساعت 9 در طبقه چهارم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 450.000.000 ریال ( چهارصد و پنجاه میلیون ريال ) مي‌باشد كه مي‌بايست به صورت ضمانت نامه بانكي و يا چک بانکی تضمینی ارائه شود . مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  81712510 – 81712515  - 88640810 تماس حاصل نمايند.

                                          اداره كل خــريد 
                       شركت ارتباطات سيارایران 

راهبر