آگهی مزایده شماره 1/96 م س

آگهی مزایده

شماره 1/96 م س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 330 قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 96/3/24 با در دست داشتن معرفی نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 000ر400 ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر بنام شرکت ارتباطات سیار ایران) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده موجود در انبار های 7 استان ( شامل : آذربایجان غربی ، ایلام ، فارس ، قزوین ، کردستان ، کرمانشاه ، کهکیلویه و بویر احمد ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 96/4/11 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ 96/4/12 راس ساعت  9 صبح در طبقه 3 واحد 8 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده 000ر000ر200 ریال ( دویست میلیون ریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی  و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712501 - 81712514 - 81712510 تماس حاصل نمایند .

                                                                                                                                                                                 اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر