آگهي مزايده شماره 4/89 م س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد 870 قلم لوازم و تجهيزات خارج از رده مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي و براساس شرايط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند.
داوطلبان شركت در مزايده مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 22/10/89 در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در ميدان ونك – خيابان ونك – ضلع شرقي بزرگراه كردستان ، برج همراه ، طبقه هفتم واحد 6 مراجعه و پس از دريافت شماره حساب مبلغ 000ر50 ريال ( پنجاه هزار ريال ) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران واريز و با ارائه رسيد بانكي اسناد مزايده را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 2/11/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند كميسيون معاملات در تاريخ 3/11/89 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزايده 000ر000ر70 ریال ( هفتاد میلیون ریال ) مي باشد. ساير موارد در اسناد مزايده درج گرديده است .
مزايده گران ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 81712718 تماس حاصل نمايند.7/10

 

پیوست : لیست اقلام موجود


اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيار ايران
 

راهبر