آگهي مزايده شماره 1/91 م س

 آگهي مزايده

شماره 1/91 م س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد 394 قلم لوازم و تجهيزات خارج از رده و اسقاط و راكد خود را از طريق مزايده عمومي و بر اساس شرايط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند.

 داوطلبان شركت در مزايده مي­توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 5/7/91 در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در ميدان ونك، خيابان ونك، ضلع شرقي بزرگراه كردستان، برج همراه، طبقه پنجم، واحد 6 مراجعه و پس از دريافت شماره حساب مبلغ 000ر100 ريال (يكصد هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران واريز و با ارائه رسيد بانكي اسناد مزايده را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء‌ نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 15/7/91 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند كميسيون معاملات در تاريخ 16/7/91 رأس ساعت 10 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

 ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزايده 000ر000ر100 ريال (يكصد ميليون ريال)‌ مي­باشد. ساير موارد در اسناد مزايده درج گرديده است.

 مزايده گران مي­توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 81712518 تماس حاصل نمايند.

 
 

اداره كل خريد

شركت ارتباطات سيار ايران

راهبر