آگهی مزایده شماره 1/92 م س

 

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 54 قلم لوازم وتجهیزات خارج از رده و اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند.
داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 11/3/92 با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد 1 مراجعه و پس از دریافت شماره حساب، مبلغ 000 ،200ريال (دویست هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران واریز و با ارائه رسید بانکی، اسناد را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 21/3/92 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 22/3/92 رأس ساعت 9 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
    ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده 000ر000ر300 ريال (سیصد میلیون ريال) مي‌باشد. ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مزایده گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712518 تماس حاصل نمايند.
 
 
 
                                                                                                                                                      اداره كل خــريد
                                                                                                                                             شركت ارتباطات سيارایران

راهبر