آگهي مزایده شماره 1/93/م س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد 123 قلم لوازم و تجهیزات خارج از رده ومازاد خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند . لذا داوطلبان شركت درمزایده مي توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 23/1/93 با در دست داشتن معرفي نامه و تصویر کارت ملی ورسيد بانكي ( مبني بر واريز مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 09ر18644644بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران با شناسه پرداخت  17000928524524 )در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مزایده را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه  مورخ 3/2/93 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در روز شنبه مورخ 6/2/93 راس ساعت 9 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

مبلغ تضمين شركت در مزایده 5% مبلغ پیشنهادی مزایده گر می باشد . که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است.مزایده گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712518 تماس حاصل نمایند .
ضمنآ جهت بازدید از اقلام مورد مزایده ارائه کپی کارت ملی ویک قطعه عکس4*3 بازدید کننده در هنگام خرید اسناد الزامی می باشد .
 
 
اداره كل خريد

شركت ارتباطات سيار ايران