آگهی تجدید مزایده شماره 1/93/م س

    شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد 120 قلم لوازم و تجهیزات خارج از رده و مازاد خود را با قیمت پایه کارشناسی 000ر886ر851ر20 ریال (بیست میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و هشتصد و هشتاد و شش هزار ریال) از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند. لذا داوطلبان شركت در مزایده  مي­ توانند از تاريخ نشر اگهي لغايت 93.07.05 با در دست داشتن معرفي نامه و تصویر کارت ملی و رسيد بانكي (مبني بر واريز مبلغ دویست هزار ریال  به حساب شماره 09ر18644644بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران با شناسه پرداخت  17000939500205) در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، خیابان ونک برج همراه، طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مزایده را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آن­ها اسناد مزبور را مهر و امضا نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 93.07.22 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 93.07.23 راس ساعت  9 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

مبلغ تضمين شركت در مزایده000ر000ر000ر1 ریال (یک میلیارد ریال)  می­ باشد. که می­ بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مزایده ­گران مي­ توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712518 تماس حاصل نمایند.

ضمناً جهت بازدید از اقلام مورد مزایده ارائه کپی کارت ملی و یک قطعه عکس4*3 بازدید کننده در هنگام خرید اسناد الزامی می­ باشد.