اصلاحيه آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 20/88 س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد تجهيزات و خدمات مركز داده سايت توحيد مورد نياز خود را در سه بخش و بشرح ذيل براساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات فني و ضمائم موجود در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه داخلي و بصورت صددرصد ريالي از شركتهاي داخلي كه داراي گواهي از شوراي عالي انفورماتيك با رتبه يك و دو در رشته توليد و ارائه رايانه هاي غير Main Frame در بخش اول، ارائه و پشتيباني نرم افزارهاي خارجي (SE) و سيستم ها، و توليد و ارائه رايانه هاي غيرMain Frame در بخش دوم و شبكه داده ها در بخش سوم مي باشند، واگذار نمايد.
بخش اول : خريد تجهيزات و خدمات سخت افزار مركز داده سايت توحيد
بخش دوم : خريد تجهيزات و خدمات ذخيره سازي، آرشيو و پشتيبان گيري مركز داده سايت توحيد
بخش سوم : خريد تجهيزات و خدمات زير ساخت شبكه ارتباطي و امنيت شبكه مركز داده سايت توحيد
داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ نشر اين آگهي لغايت 72 ساعت قبل از اتمام مهلت فروش اسناد، با ارائه معرفي نامه امضاء شده توسط صاحبان مجاز امضاء جهت احراز صلاحيت رتبه بندي فوق الذكر، با در دست داشتن مدارك مربوط به رتبه بندي و روزنامه رسمي به اداره كل تداركاتي اين شركت واقع در ميدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 5 مراجعه و پس از احراز صلاحيت رتبه بندي به واحد 6 آدرس فوق الذكر جهت دريافت شماره حساب مراجعه تا نسبت به واريز مبلغ 000ر450 ريال در وجه شركت ارتباطات سيار ايران اقدام و با ارائه فيش واريزي اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهاد خود را در سه پاكت لاك و مهر شده "الف" و "ب" و "ج" حداكثر تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 25/11/88 به نشاني فوق الذكر تسليم و رسيد دريافت نمايند.
تاريخ شروع فروش اسناد از روز شنبه مورخ 3/11/88 لغايت روز چهارشنبه مورخ 14/11/88 مي باشد.
بازگشايي پاكات "الف" و "ب" راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 27/11/88 در محل كميسيون معاملات در طبقه دهم برج همراه انجام خواهد شد.
ضمناً ميزان تضمين شركت در مناقصه در بخش اول مبلغ 000ر000ر000ر4 ريال (چهار ميليارد ريال) در بخش دوم 000ر000ر000ر3 ريال (سه ميليارد ريال) و در بخش سوم 000ر000ر250ر2 ريال ( دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال) مي باشد كه جزئيات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

 

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران
 

راهبر