آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره ۲۲/۸۸ س

آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 22/88 س ساخت، نصب، راه اندازي و تحويل تعداد 150 سايت BTS اضطراري

 

 

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد ساخت، نصب، راه اندازي و تحويل 150 سايت BTS اضطراري در سه بخش جداگانه شامل :
1- تعداد60 سايت BTS اضطراري بدون كشنده با دكل 18 متري
 2- تعداد 55 سايت BTS اضطراري بدون كشنده با دكل 24 متري
 3- تعداد 35 سايت BTS اضطراري خود كششي با دكل 18 متري
را به اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت واگذار نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه كتبي از روز چهارشنبه مورخ 16/10/88 لغايت ساعت 16 روز شنبه مورخ 26/10/88 به دبيرخانه اداره كل تداركاتي شركت به نشاني : تهران، ميدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه معرفي نامه كتبي و واريز مبلغ 000ر200 ريال براي هر بخش از مناقصه كه قصد شركت در آن را دارند، به حساب شركت ارتباطات سيار ايران و نيز ارائه رسيد بانكي، اسناد مناقصه را دريافت نمايند و سپس با رعايت كليه شرايط مناقصه، پيشنهادات خود را در بخش مربوطه، در سه پاكت لاك و مهر شده الف ، ب و ج تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ7/11/88 به نشاني فوق الاشاره تسليم و رسيد آن را دريافت نمايند.
ضمناً سپرده شركت در مناقصه براي بخش اول مبلغ 000ر000ر900ر1 ريال (يك ميليارد و نهصد ميليون ريال) ، بخش دوم مبلغ 000ر000ر800ر1 ريال (يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال) و براي بخش سوم مبلغ 000ر000ر200ر1 ريال (يك ميليارد و دويست ميليون ريال) و از نوع ضمانتنامه بانكي يا فيش واريز وجه نقد مورد قبول مي باشد. جزئيات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
همچنين به اطلاع مي رساند پاكت هاي الف و ب مناقصه ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 10/11/88 در دفتر كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار ايران (طبقه 10 آدرس مذكور) گشايش خواهد يافت.
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت WWW.Mci.ir مراجعه ويا با شماره تلفن81712797- 021 تماس حاصل فرمايند.
.


           اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران

راهبر