آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 9/89 س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد تعداد 400 دستگاه ريپيتر (شامل 100 مجموعه تقويت كننده باند سلكتيو،
250 مجموعه تقويت كننده شيفت فركانسي و 50 مجموعه تقويت كننده سل سلكتيو) و 36 مجموعه تجهيزات مديريت كنترل OMC مربوطه را از شركتهاي داخلي واجد شرايط و بصورت صد در صد ريالي بر اساس شرايط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خريداري نمايد.
شركت در مناقصه ميتوانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 24/5/89 پس از واريز مبلغ 000ر150 ريال (يكصد و پنجاه هزار ريال) به حساب جام شماره 09/18644644 نزد بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران در ساعت اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء‌ نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 6/6/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 7/6/89 راس ساعت 9 صبح در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود. به پيشنهادات واصله پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 000ر000ر000ر2 ريال (دو ميليارد ريال)‌ مي¬باشد كه ميبايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد. ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.


اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيار ايران
 

راهبر