راهنمای سرویس ها

سرویس آوای انتظار

با فعال سازی سرویس آوای انتظار، تماس گیرنده با شنیدن آوایی دلنشین در انتظار پاسخ گویی می ماند.

هزینه فعالسازی این سرویس برابر با ۳،۰۰۰ ریال بوده و برای مدت ۳۰ روز اعتبار دارد. هزینه تغییر آوای انتظار تا ۱۵ روز پس از فعالسازی سرویس رایگان است، در صورت تغییر آهنگ از روز شانزدهم به بعد مجددا از حساب مشترک مبلغ ۳،۰۰۰ ریال کسر شده و دوره عضویت نیز تجدید خواهد شد.

آوای انتظار
روش ارسال/عملیات فعالسازی تغییر آهنگ غیرفعالسازی
پیامک (sms) ارسال کد آوا به شماره 8989 ارسال کد آوای جدید به شماره 8989 ارسال عدد 5 به شماره 8989
(IVR) تلفن گویا تماس با شماره 9990 از طریق گوشی تلفن همراه،فشردن کلید2، سپس 2، سپس 1، سپس 2،سپس 2، سپس 1و سپس وارد کردن کد آوای انتظارمورد نظر و کلید مربع تماس با شماره 9990 از طریق گوشی تلفن همراه،فشردن کلید2، سپس 2، سپس 1، سپس 2،سپس 1 و سپس وارد کردن کد آوای انتظار جدید مورد نظر و کلید مربع تماس با شماره 9990 از طریق گوشی تلفن همراه،فشردن کلید2، سپس 2، سپس 2 و سپس 2
کدهای دستوری (USSD) شماره گیری و ارسال *10*221*کدآهنگ# شماره گیری و ارسال *10*222*کدآهنگ جدید# شماره گیری و ارسال
*10*223* کدآهنگ #

بسته های آلفا+(سرعت بدون مرز)

بسته های آلفا+ بسته های پرسرعت نوترینو هستند. این بسته ها با سرعتی بالا امکان استفاده تخصصی و حرفه ای را از اینترنت نسل سوم، چهارم و نسل چهارونیم ممکن می سازند. افرادی که فایل های حجیم ارسال و یا دریافت می کنند، مکالمه های صوتی و یا ویدیویی در بستر اینترنت انجام می دهند، از برنامه های صوتی و تصویری اینترنتی استفاده می کنند و یا تمایل به داشتن اینترنت با سرعت بالا را دارند می توانند از بسته­ های آلفا+ استفاده کنند. بسته های آلفا+ تنوع بسیاری جهت پاسخگویی به مصارف مختلف دارند. جزئیات بسته های آلفا+ در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1- بسته های آلفا+ (سرعت بدون مرز)

مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی خرید آنلاین
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح روزانه هدیه شبانه
یک روزه اعتباری ندارد 60MB 120MB 1,600 تومان *100*2151#
اعتباری ندارد 150MB 300MB 2,700 تومان *100*211#
دائمی/ اعتباری ندارد 250MB 500MB 3,600 تومان *100*2152#
دائمی/ اعتباری ندارد 500MB 1GB 4,900 تومان *100*212#
دائمی/ اعتباری ندارد 750MB 1,5GB 5,900 تومان *100*2153#
دائمی/ اعتباری ندارد 1GB 2GB 6,400 تومان *100*213#
دائمی/ اعتباری ندارد 2GB 4GB 8,400 تومان *100*214#
دائمی/ اعتباری ندارد 3GB 6GB 9,900 تومان *100*2154#
هفت روزه دائمی/ اعتباری ندارد 200MB 400MB 4,400 تومان *100*221#
دائمی/ اعتباری ندارد 300MB 600MB 5,500 تومان *100*2251#
دائمی/ اعتباری ندارد 500MB 1GB 7,000 تومان *100*222#
دائمی/ اعتباری ندارد 750MB 1,5GB 8,300 تومان *100*2252#
دائمی/ اعتباری ندارد 1,5GB 3GB 10,900 تومان *100*223#
دائمی/ اعتباری ندارد 2,5GB 5GB 13,000 تومان *100*224#
دائمی/ اعتباری ندارد 3GB 6GB 14,000 تومان *100*2253#
دائمی/ اعتباری ندارد 4GB 8GB 16,000 تومان *100*2254#
دائمی/ اعتباری ندارد 6GB 12GB 19,500 تومان *100*2255#
سی روزه دائمی/ اعتباری ندارد 500MB 1GB 7,900 تومان *100*2361#
دائمی/ اعتباری ندارد 1GB 2GB 10,400 تومان *100*231#
دائمی/ اعتباری ندارد 2GB 4GB 13,900 تومان *100*232#
دائمی/ اعتباری ندارد 3GB 6GB 16,400 تومان *100*2362#
دائمی/ اعتباری ندارد 4GB 8GB 18,400 تومان *100*233#
دائمی/ اعتباری ندارد 5GB 10GB 20,400 تومان *100*2363#
دائمی/ اعتباری ندارد 7GB 14GB 24,400 تومان *100*234#
دائمی/ اعتباری دارد 10GB 20GB 29,400 تومان *100*235#
دائمی/ اعتباری دارد 15GB 30GB 36,900 تومان *100*2364#
بسته های آلفا+ بلند مدت
سه ماهه دائمی/ اعتباری ندارد 8GB 0 32,000 تومان *100*241#
دائمی/ اعتباری دارد 10GB 0 35,000 تومان *100*242#
دائمی/ اعتباری دارد 16GB 0 44,000 تومان *100*243#
دائمی/ اعتباری دارد 25GB 0 64,000 تومان *100*244#
دائمی/ اعتباری دارد 35GB 0 79,000 تومان *100*245#
شش ماهه دائمی/ اعتباری دارد 20GB 0 59,000 تومان *100*251#
دائمی/ اعتباری دارد 35GB 0 99,000 تومان *100*252#
دائمی/ اعتباری دارد 50GB 0 119,000 تومان *100*253#
یکساله دائمی/ اعتباری دارد 30GB 0 89,000 تومان *100*261#
دائمی/ اعتباری دارد 45GB 0 112,000 تومان *100*262#
دائمی/ اعتباری دارد 70GB 0 159,000 تومان *100*263#
جدول 1- بسته های آلفا+ (سرعت بدون مرز)
یک روزه
1 دائمی / اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 60MB
هدیه شبانه 120MB
مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان
روش فعالسازی *100*2151#
خرید آنلاین
2 دائمی / اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 150MB
هدیه شبانه 300MB
مبلغ قابل پرداخت 2,700 تومان
روش فعالسازی *100*211#
خرید آنلاین
3 دائمی / اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 250MB
هدیه شبانه 500MB
مبلغ قابل پرداخت 3,600 تومان
روش فعالسازی *100*2152#
خرید آنلاین
4 دائمی / اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 500MB
هدیه شبانه 1GB
مبلغ قابل پرداخت 4,900 تومان
روش فعالسازی *100*212#
خرید آنلاین
5 دائمی / اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 750MB
هدیه شبانه 1,5GB
مبلغ قابل پرداخت 5,900 تومان
روش فعالسازی *100*2153#
خرید آنلاین
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 1GB
هدیه شبانه 2GB
مبلغ قابل پرداخت 6,400 تومان
روش فعالسازی *100*213#
خرید آنلاین
7 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 2GB
هدیه شبانه 4GB
مبلغ قابل پرداخت 8,400 تومان
روش فعالسازی *100*214#
خرید آنلاین
8 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 3GB
هدیه شبانه 6GB
مبلغ قابل پرداخت 9,900 تومان
روش فعالسازی *100*2154#
خرید آنلاین
هفت روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 200MB
هدیه شبانه 400MB
مبلغ قابل پرداخت 4,400 تومان
روش فعالسازی *100*221#
خرید آنلاین
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 300MB
هدیه شبانه 600MB
مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان
روش فعالسازی *100*2251#
خرید آنلاین
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 500MB
هدیه شبانه 1GB
مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
روش فعالسازی *100*222#
خرید آنلاین
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 750MB
هدیه شبانه 1,5GB
مبلغ قابل پرداخت 8,300 تومان
روش فعالسازی *100*2252#
خرید آنلاین
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 1,5GB
هدیه شبانه 3GB
مبلغ قابل پرداخت 10,900 تومان
روش فعالسازی *100*223#
خرید آنلاین
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 2,5GB
هدیه شبانه 5GB
مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
روش فعالسازی *100*224#
خرید آنلاین
7 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 3GB
هدیه شبانه 6GB
مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
روش فعالسازی *100*2253#
خرید آنلاین
8 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 4GB
هدیه شبانه 8GB
مبلغ قابل پرداخت 16,000 تومان
روش فعالسازی *100*2254#
خرید آنلاین
9 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 6GB
هدیه شبانه 12GB
مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
روش فعالسازی *100*2255#
خرید آنلاین
سی روزه
1 دائمی/اعتباری دائمی/اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 500MB
هدیه شبانه 1GB
مبلغ قابل پرداخت 7,900 تومان
روش فعالسازی *100*2361#
خرید آنلاین
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 1GB
هدیه شبانه 2GB
مبلغ قابل پرداخت 10,400 تومان
روش فعالسازی *100*231#
خرید آنلاین
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 2GB
هدیه شبانه 4GB
مبلغ قابل پرداخت 13,900 تومان
روش فعالسازی *100*232#
خرید آنلاین
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 3GB
هدیه شبانه 6GB
مبلغ قابل پرداخت 16,400 تومان
روش فعالسازی *100*2362#
خرید آنلاین
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 4GB
هدیه شبانه 8GB
مبلغ قابل پرداخت 18,400 تومان
روش فعالسازی *100*233#
خرید آنلاین
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 5GB
هدیه شبانه 10GB
مبلغ قابل پرداخت 20,400 تومان
روش فعالسازی *100*2363#
خرید آنلاین
7 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 7GB
هدیه شبانه 14GB
مبلغ قابل پرداخت 24,400 تومان
روش فعالسازی *100*234#
خرید آنلاین
8 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 10GB
هدیه شبانه 20GB
مبلغ قابل پرداخت 29,400 تومان
روش فعالسازی *100*235#
خرید آنلاین
9 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 15GB
هدیه شبانه 30GB
مبلغ قابل پرداخت 36,900 تومان
روش فعالسازی *100*2364#
خرید آنلاین
بسته های آلفا+ بلند مدت
سه ماهه
1 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 8GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 32,000 تومان
روش فعالسازی *100*241#
خرید آنلاین
2 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 10GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 35,000 تومان
روش فعالسازی *100*242#
خرید آنلاین
3 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 16GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 44,000 تومان
روش فعالسازی *100*243#
خرید آنلاین
4 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 25GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 64,000 تومان
روش فعالسازی *100*244#
خرید آنلاین
5 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 35GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 79,000 تومان
روش فعالسازی *100*245#
خرید آنلاین
شش ماهه
1 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 20GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 59,000 تومان
روش فعالسازی *100*251#
خرید آنلاین
2 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 35GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 99,000 تومان
روش فعالسازی *100*252#
خرید آنلاین
3 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 50GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 119,000 تومان
روش فعالسازی *100*253#
خرید آنلاین
یکساله
1 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 30GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 89,000 تومان
روش فعالسازی *100*261#
خرید آنلاین
2 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 45GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 112,000 تومان
روش فعالسازی *100*262#
خرید آنلاین
3 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 70GB
هدیه شبانه 0GB
مبلغ قابل پرداخت 159,000 تومان
روش فعالسازی *100*263#
خرید آنلاین

جدول 1-بسته های آلفا+(سرعت بدون مرز)

 • برخی از بسته ها علاوه بر ترافیک خریداری شده( قابل مصرف در طول شبانه روز)، دارای ترافیک هدیه شبانه نیز هستند( قابل مصرف در بازه زمانی 2 الی 7 بامداد). برای مثال بسته ماهانه 2 گیگابایت+4 گیگابایت هدیه شبانه، علاوه بر 2 گیگابایت ترافیک خریداری شده، 4گیگابایت نیز ترافیک هدیه دارد که در ساعات شب( 2الی 7 بامداد) قابل استفاده می باشد.
 • در صورتی که حجم شبانه بسته تمام شده باشد و مشترک در بازه زمانی شب (2 تا 7 بامداد) از نوترینو استفاده نماید، ترافیک مصرفی از حجم شبانه روزی وی کاسته خواهد شد.
 • بسته های آلفا+ ماهانه و بلند مدت دارای رزرو خودکار می باشند به طوری که هر بسته رزرو خودش می باشد.
 • هزینه خرید بسته های بلند مدت نیز همانند سایر بسته های آلفا+، برای مشترکین دائمی بر روی قبض خواهد آمد و برای مشترکین اعتباری از شارژ کسر خواهد شد.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

 • ترافیک مصرفی در صفحات منتخب داخلی با 50% تخفیف محاسبه خواهد شد. برای مشاهده لیست صفحات به https://www.mci.ir/internet-tariff-reduction مراجعه نمایید.

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

به منظور افزایش رضایت مشترکین جدید همراه اول، بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید از تاریخ 2 دی ماه 96 ارائه می‌شود.

برای مشاهده لیست بسته ها به همراه قیمت و روش فعالسازی به لینک https://www.mci.ir/notrino-plans-new-customers مراجعه نمایید.

اتمام بسته

بسته ها در دو صورت به پایان می رسند:

 1. 1.پایان مدت اعتبار بسته
 2. 2.پایان حجم شبانه ­روزی بسته (حتی اگر هدیه شبانه باقی مانده باشد)

با پایان یافتن بسته یکی از حالت های زیر اتفاق خواهد افتاد:

 1. 1.تمدید خودکار زمانی: این قابلیت مربوط به بسته­ های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+ می باشد که پس از گذشت مدت زمان بسته، به صورت خودکار تمدید می شوند. مشترکین می­ توانند با ارسال کد دستوری *100*8# تمدید خودکار را لغو کنند.
 2. 2.تمدید خودکار حجمی: با اتمام حجم روزانه بسته های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+، این بسته ها به صورت خودکار تمدید حجمی خواهند شد. مشترکین می توانند با ارسال کد دستوری*100*8# تمدید خودکار را لغو کنند.

توجه: بسته های یک روزه و هفت روزه دیتا فاقد تمدید خودکار (حجمی و زمانی) است.

 1. 3.تعرفه عادی: در صورتی که بسته به اتمام برسد و تمدید خودکار زمانی یا حجمی اتفاق نیافتد، مصارف آتی اینترنت مشترک طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد:

تعرفه عادی نوترینو
نوع سیم کارت تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات   تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت های منتخب داخلی*
سیم کارت دائمی 0.4 ریال 0.2 ریال
سیم کارت اعتباری 0.6 ریال 0.3 ریال

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

بسته‌های اینترنت ساعات مشخص
بسته‌های ساعات مشخص همراه اول، گروهی از بسته‌های پرسرعت نوترینو هستند که در بازه‌های زمانی مشخصی از شبانه‌روز قابل مصرف می‌باشند. این بسته ها به طور همزمان با سایر بسته های اینترنت همراه اول قابل فعالسازی هستند. مشترکین با شماره گیری *100*27# می‌توانند بسته های اینترنت ساعات مشخص را مشاهده و فعال نمایند.
در حال حاضر این بسته‌ها در دو نوع بسته‌های صبحانت (6 صبح تا 12 ظهر) و بسته‌های شبانت (2 تا 7 صبح) ارائه می‌شوند.

بسته‌های اینترنت صبحانت
مدت اعتبار دائمی/ اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی خرید آنلاین
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح روزانه هدیه شبانه بازه زمانی قابل مصرف
هفت روزه دائمی/ اعتباری ندارد 3GB ندارد 6 صبح تا 12 ظهر 4,000 تومان *100*2721#
دائمی/ اعتباری ندارد 5GB ندارد 6 صبح تا 12 ظهر 5,000 تومان *100*2722#
سی روزه دائمی/ اعتباری ندارد 8GB ندارد 6 صبح تا 12 ظهر 8,000 تومان *100*2723#
دائمی/ اعتباری ندارد 12GB ندارد 6 صبح تا 12 ظهر 10,000 تومان *100*2724#

بسته‌های شبانت
مدت اعتبار دائمی/ اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی خرید آنلاین
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح شبانه هدیه شبانه بازه زمانی قابل مصرف
یک روزه دائمی/ اعتباری ندارد 900MB ندارد 2 تا 7 صبح 900 تومان *100*2711#
هفت روزه دائمی/ اعتباری ندارد 10GB ندارد 2 تا 7 صبح 4,500 تومان *100*2712#
سی روزه دائمی/ اعتباری ندارد 22GB ندارد 2 تا 7 صبح 9,000 تومان *100*2713#
بسته‌های اینترنت صبحانت
هفت روزه 1 بازه زمانی قابل مصرف 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته روزانه 3GB
هدیه شبانه ندارد
مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
روش فعالسازی *100*2721#
خرید آنلاین
2 بازه زمانی قابل مصرف 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته روزانه 5GB
هدیه شبانه ندارد
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
روش فعالسازی *100*2722#
خرید آنلاین
سی روزه 1 بازه زمانی قابل مصرف 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته روزانه 8GB
هدیه شبانه ندارد
مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
روش فعالسازی *100*2723#
خرید آنلاین
2 بازه زمانی قابل مصرف 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته روزانه 12GB
هدیه شبانه ندارد
مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
روش فعالسازی *100*2724#
خرید آنلاین

بسته‌های شبانت
یک روزه بازه زمانی قابل مصرف 2 تا 7 صبح
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته شبانه 900MB
هدیه شبانه ندارد
مبلغ قابل پرداخت 900 تومان
روش فعالسازی *100*2711#
خرید آنلاین
هفت روزه بازه زمانی قابل مصرف 2 تا 7 صبح
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته شبانه 10GB
هدیه شبانه ندارد
مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
روش فعالسازی *100*2712#
خرید آنلاین
سی روزه بازه زمانی قابل مصرف 2 تا 7 صبح
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته شبانه 22GB
هدیه شبانه ندارد
مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
روش فعالسازی *100*2713#
خرید آنلاین

 • بسته های اینترنت ساعات مشخص برای تمام مشترکین اعتباری و دائمی قابل استفاده می‌باشند.
 • این بسته ها فاقد تمدید خودکار حجمی و یا زمانی هستند.
 • مشترک در یک زمان تنها می تواند یک بسته ساعات مشخص را فعال نماید.
 • در صورت فعالسازی همزمان این بسته‌ها با سایر بسته‌های اینترنت، اولویت مصرف با بسته‌های ساعات مشخص خواهد بود.
 • برای دریافت راهنمای بسته‌های ساعات مشخص کد *100*279# و برای استعلام وضعیت بسته‌های ساعات مشخص کد *100*0# را شماره‌گیری نمایید.

رزرو بسته

در صورتی که مشترکی بسته­ ی فعال آلفا+ داشته باشد، اگر اقدام به فعالسازی بسته­ ی دیگری نماید، بسته­ ی جدید برای وی رزرو می­ گردد. به این معنی که پس از پایان بسته فعلی، در هنگام تمدید حجمی یا زمانی، بسته­ ی رزرو برای وی فعال خواهد شد. بسته رزرو یک قابلیت جدید است که به مشترک امکان می دهد بسته­ ی بعدی خود را از قبل مشخص کند تا تمدید با بسته­ ی دلخواه صورت پذیرد.

نکات اصلی در خصوص رزرو بسته :

 • مبلغ بسته رزرو در هنگام فعالسازی به حساب مشترکین دائمی منظور شده و یا از میزان اعتبار مشترکین اعتباری کم می ­شود.
 • لازم به ذکر است که علاوه بر امکان رزرو بسته، می توان بسته رزرو شده را تغییر و یا حذف نمود. جهت تغییر بسته رزرو کافی است تا مجددا از طریق کد دستوری *100# بسته دیگری را خریداری کرد و جهت لغو رزرو باید از کد دستوری *100*8# استفاده نمود.

روش های خرید و پرداخت:

روش خرید و پرداخت هر یک از بسته ها در جدول زیر شرح داده شده است:

مشاهده و خرید بسته ها
سامانه جامع *10# سامانه *100# سامانه جامع پیامکی
009810
یا
9810+
سامانه پیامکی 8080 حساب کاربری همراه من
- شماره گیری *10*32#
- مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
- شماره گیری
*100#
- مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
- ارسال عدد 32 لاتین
- مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
- ارسال عدد 32 لاتین
- مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
- مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس
my.mci.ir
- مشاهده و انتخاب بسته موردنظر
روش پرداخت
مشترکین دائمی مشترکین اعتباری
اضافه شدن مبلغ بسته به قبض مشترک

-کسر مبلغ بسته از اعتبار مشترک

- برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد.

خرید بسته های نوترینو از درگاه ستاره اول(*1#)
خرید بسته نوترینو به صورت مستقیم خرید بسته نوترینو برای دیگران
-تنها با یک بار مراجعه به سرشماره *1# و واریز مبلغ بسته از طریق حساب بانکی - خرید برای اعضا خانواده و نزدیکان
- خرید برای خود مشترک جهت استفاده روی دستگاههایی مانند تبلت

برای مشاهده جزییات خرید بسته های اینترنت از*1# به این صفحه مراجعه کنید.

اطلاع از وضعیت بسته:

مشترکین می توانند با استفاده از روش های ذیل از وضعیت بسته خود، حجم باقی مانده، مهلت اعتبار و همچنین بسته رزرو خود اطلاع پیدا کنند:

اطلاع از وضعیت بسته
سامانه جامع *10# سامانه *100# سامانه جامع پیامکی 10 سامانه پیامکی 8080 حساب کاربری همراه من
شماره گیری *10*320# شماره گیری *100*0# ارسال عدد 320 لاتين ارسال عدد 0 لاتين مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس my.mci.ir قسمت گزارش مصرف

بسته های نوترینو

بسته های نامحدود شبانه

بسته‌های نامحدود شبانه، بسته های یک روزه، یک هفته و یک ماهه نوترینو با سرعت بدون مرز، با حجم نامحدود هستند که با قیمت مناسب فقط برای استفاده در ساعات مشخصی از شبانه روز ارائه می شوند.

بسته های شبانه(حجم نامحدود)
بسته های اینترنت نامحدود شبانه مدت زمان اعتبار بسته نامحدود کد دستوری فعال سازی قیمت سیاست مصرف منصفانه
اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه) 1 روز از 2 تا 7 بامداد *1000*2211# 1,900 تومان 20 گیگابایت
1 روز از 1  بامداد تا 11 صبح *1000*2212# 3,900 تومان 50 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته) 7 روز از 2 تا 7 بامداد *1000*2221# 4,900 تومان 60 گیگابایت
7 روز از 1 بامداد تا 11 صبح *1000*2222# 8,900 تومان 150 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه) 30 روز از 2 تا 7 بامداد *1000*2231# 9,900 تومان 180 گیگابایت
30 روز از 1 بامداد تا 11 صبح *1000*2232# 19,900 تومان 450 گیگابایت
بسته های شبانه(حجم نامحدود)
بسته های اینترنت نامحدود شبانه: اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه)
1 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 1 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2211#
قیمت 1,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 20 گیگابایت
2 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 1 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2212#
قیمت 3,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 50 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته)
3 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 7 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2221#
قیمت 4,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 60 گیگابایت
4 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 7 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2222#
قیمت 8,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 150 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه)
5 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 30 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2231#
قیمت 9,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 180 گیگابایت
6 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 30 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2232#
قیمت 19,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 450 گیگابایت
 • این بسته ها برای تمام مشترکین اعتباری و دائمی قابل استفاده می باشد.
 • لازم بذکر است بسته های نامحدود شبانه فاقد رزرو خودکار هستند.
 • کلیه بسته های نامحدود شبانه، دارای مصرف منصفانه مطابق با جدول بالا می باشند.
 • مشترک در یک زمان تنها می تواند یک بسته نامحدود شبانه را فعال نماید.
 • در صورتیکه مشترک یکی از بسته های آلفا+ را همزمان با بسته نامحدود شبانه فعال کرده باشد، در ساعات شبانه، اولویت مصرف با بسته اینترنت نامحدود خواهد بود.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

سایر کدهای دستوری مربوط به این بسته­ ها در جدول زیر آمده است:

سرویس کد دستوری (USSD)
اینترنت نامحدود *1000*22#
استعلام *1000*0#
راهنما *1000*9#

ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

هر كسى بسته ى خودشو داره!

 مکالمه گروهی

با فعالسازی این سرویس مشترکین تلفن همراه می توانند بصورت همزمان با حداکثر ۵ نفر مکالمه نمایند،  بصورتی که تمامی افراد حاضر در این تماس امکان صحبت نمودن وشنیدن صدای سایرین را داشته باشند.

برای ایجاد مکالمه گروهی،می توان با اولین شماره تماس گرفته و مکالمه را در حالت Hold قرار داد. پس از تماس با شماره بعدی و انتخاب گزینه join،Conference یا merge از option یا منوی گوشی،مکالمه گروهی برقرار می شود.

این سرویس برای تمام مشترکین فعال می باشد.مشترک می تواند به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و با تکمیل فرم و ارائه اصل و تصویر کارت ملی، نسبت به غیرفعال سازی سرویس اقدام نماید.

 انتقال مکالمه

با فعالسازی این سرویس، مشترکین تلفن همراه می توانند درحالات مختلف شماره تلفن خودرا روی شماره دیگر منتقل نمایند.

این سرویس رایگان عرضه می شود.

درصورت تماس، هزینه مکالمه ازتلفن همراه مربوطه به شماره انتقال یافته، برای مشترک محاسبه می گردد.

*        انتقال کلیه تماس ها به شماره دلخواه

استفاده از کد # شماره *۲۱*

*         غیرفعال سازی سرویس انتقال کلیه تماس ها

استفاده از کد #۲۱#

*         انتقال تماس درصورت اشغال بودن به شماره دلخواه

استفاده از کد#شماره *۶۷*

 *       غیرفعال سازی سرویس انتقال تماس درصورت اشغال بودن

استفاده از کد #۶۷#

پیامگیر صوتی (منشی تلفنی)

مشترکین دائمی و اعتبباری همراه اول می توانند سرویس پیامگیر صوتی خود را از طریق سامانه جامع خدمات همراه اول با استفاده از روش های زیر به صورت رایگان فعال نمایند:

 • شماره گیری*10*241#
 • ارسال 241 به سرشمار 10

به این ترتیب تماس های بدون پاسخ به شماره ۰۹۹۱۲ انتقال یافته و همراه اول با ارسال پیامک از سرشماره ۰۹۹۱۲ مشترک را از وجود پیام صوتی جدید آگاه می کند.مشترکین می‏توانند با شماره ۰۹۹۱۲ تماس گرفته و پیام های صوتی خود را بشنوند.

ویژگیهای پیامگیر صوتی همراه اول
 • مشترکین می توانند با استفاده از روش های فوق، پیامگیر صوتی خود را در حالت عدم پاسخگویی به تماس (No-answer)فعال نمایند.به این ترتیب درصورت عدم پاسخگویی، تماس های دریافتی به شماره ۰۹۹۱۲ انتقال می یابند.
 • درصورتیکه فرد تماس گیرنده پس از اتصال به پیامگیر صوتی، برای مشترک پیام بگذارد. پیامکی از سرشماره۰۹۹۱۲ارسال شده و وجود پیام صوتی جدید را به وی اطلاع می دهد.
 • درصورتیکه فرد تماس گیرنده پس از اتصال به پیامگیر صوتی پیامی نگذارد. پیامکی از سرشماره ۱۰۰۸۲ برای مشترک ارسال شده و وجود یک تماس بی پاسخ را به وی اطلاع می دهد.
 • مشترکین می توانند از خط خود با شماره ۰۹۹۱۲ تماس گرفته و پیام های جدید خود را شنیده و یا پیام های خود را مدیریت نمایند.
 • درصورتیکه مشترک به سیم کارت خود دسترسی نداشته باشد، می تواند با استفاده از سایر خطوط همراه اول با شماره ۰۹۹۱۳ تماس گرفته و پس از وارد نمودن کلمه عبور، پیام های صوتی خود را دریافت کند.

 توجه:مشترک می تواند با شماره ۰۹۹۱۲ تماس گرفته و برای پیامگیر صوتی خود، کلمه عبور تعیین نماید.

قوانین و شرایط کلی
 • مشترکین می توانند، سرویس پیامگیر صوتی خود را تنها با استفاده از روش های ذکرشده (از طریق سامانه جامع خدمات) فعال و غیرفعال نمایند. به عبارت دیگر فعال سازی و غیرفعال سازی ازطریق دفاتر خدمات ارتباطی و یا درگاه پیامکی۰۹۹۱۲، امکان پذیر نمی‎باشد.
 • پیامگیر صوتی همراه اول به صورت پیش فرض درحالت عدم پاسخگویی به تماس (No-answer) فعال می شود. مشترکین می توانند با استفاده از تنظیمات گوشی، تماس های خود را در حالت های دیگر همچون دردسترس نبودن(Unreachable) ، مشغول بودن شماره (Busy) و ... به ۰۹۹۱۲ انتقال دهند.
 • پیامگیر صوتی همراه اول صرفا بر روی شماره ۰۹۹۱۲ فعال می شود و درصورتیکه با استفاده از تنظیمات گوشی پیامگیر صوتی بر روی شماره هایی به جز شماره فوق الذکر فعال شود، نمی توان پیام های صوتی را دریافت کرد.
 • درصورتیکه مشترک سرویس تماس بان خود را فعال نموده باشد، می تواند به صورت همزمان سرویس پیامگیر صوتی خود را نیز فعال نموده و از مزایای این سرویس ها به ترتیب درحالت های دردسترس نبودن(Unreachable) و عدم پاسخگویی به تماس (No-answer) بهره مند شود.
 • درصورتیکه مشترک سرویس انتقال تماس خود را از طریق شماره گیری *10*243#و یا ارسال کد ۲۴۳ به سرشماره ۱۰غیرفعال نماید، فعال‏سازی سرویس پیامگیر صوتی با موفقیت انجام نمی شود.
 • دریافت پیام صوتی هزینه ای نداشته ولی شنیدن پیام هزینه ای معادل هزینه تماس درون شبکه ای خواهد داشت.

عدم دریافت پیامک تبلیغاتی 

برای عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی، مشترکین می توانند به یکی از روش های زیر اقدام کنند:

۱ – ارسال عدد «۱» به «۸۹۹۹»
۲ – شماره گیری کد دستوری *۸۹۹۹#

۳ – شماره گیری کد دستوری*۸۰۰#

4 – تماس با مرکز اطلاع رسانی ۹۹۹۰

  

جیرینگ،کیف پول همراه

جیرینگ سامانه ای نوین برای مدیریت امورمالی است. مشترکین می توانند عملیاتی چون واریز، انتقال و برداشت وجه، پرداخت قبوض همراه اول، خرید شارژ اعتباری، خرید و پرداخت های روزانه را با استفاده از این سرویس و بدون نیاز به داشتن حساب بانکی انجام دهند. اطلاعات تکمیلی درمورد نحوه ارائه خدمات در سایت(http://jiring.ir) آورده شده است.

با شماره گیری *۱۲۳# ، انجام مراحل ثبت نام و دریافت رمز، عضوی از جیرینگ باشید.

با مراجعه به سایت (http://jiringate.com) جیرینگ خود را شارژ کنید.
 سرویس همراهان اول

مشترکین دائمی می توانند با استفاده از این سرویس، شماره همراه اول یا ثابت ۵ نفر از اعضای خانواده و یا دوستان را در لیست همراهان اول خود قرارداده و مشترکین اعتباری می توانند با استفاده از این سرویس ۱۰ شماره همراه اول و ثابت (حداکثر ۵شماره تلفن ثابت) را در لیست همراهان اول خود قرار دهند. پس از فعالسازی این سرویس مشترکین دائمی و اعتباری می توانند در مدت زمان ۳ ماه از تخفیف در مکالمات داخل شبکه با این شماره ها بهره مند گردند. هزینه افزودن هر عضو ۴۵۰۰ ریال است. مکالمات داخل شبکه با همراهان اول برای مشترکین دائمی و اعتباری شامل ۱۰% تخفیف خواهدبود.

سرویس همراهان اول
   
نوع درخواست
دستور
فعال سازی
 
 ارسال عدد ۱ به شماره ۸۹۲۰
ارسال دستور *10*3312#
غیرفعال سازی 

ارسال عدد ۵ به شماره ۸۹۲۰

  ارسال دستور #*10*3315#

 اضافه نمودن عضو
ارسال (شماره موردنظر#۳) به شماره ۸۹۲۰

 ارسال دستور*10*3313#

 جایگزینی اعضای انتخابی
ارسال (شماره جدید#شماره قدیم#۴) به شماره ۸۹۲۰

ارسال دستور *10*3314# 

 حذف عضو

 ارسال (شماره موردنظر#۶) به شماره ۸۹۲۰

ارسال دستور*10*3316#

 مشاهده اعضا
 ارسال عدد ۰ به ۸۹۲۰
 ارسال دستور *10*3311#

 

  

سرویس همراهان اول ویژه مشترکین اعتباری
   
نوع درخواست
دستور
ارسال راهنمای کدهای دستوری (Help)
#.*۱۳۱*
فعال سازی سرویس

*۱۳۱*۱#  

غیرفعال نمودن سرویس
۲#*۱۳۱*
 اضافه نمودن اعضاء انتخابی
#شماره تلفن موردنظر*۳*۱۳۱* 
 جایگزینی اعضاء انتخابی همراهان اول

*131*4* شماره قدیم*شماره جدید#

 مشاهده اعضاء همراهان اول
*۱۳۱*۵#  
حذف اعضاء انتخابی همراهان اول
*۱۳۱*۶#  

سرویس انتقال اعتبار

سرویس انتقال اعتبار، سرویسی جذاب است که به مشترکین امکان می دهد در زمانی بسیار کوتاه از خطوط دائمی و اعتباری همراه اول برای خطوط اعتباری شارژ یا اعتبار منتقل کنند. به این ترتیب مشترکین اعتباری همراه اول می توانند علاوه روش های مرسوم تهیه شارژ، از طریق خط دائمی و اعتباری دیگر نیز شارژ خود را افزایش دهند. مبلغ منتقل شده در این سرویس در پایان دوره بر روی قبض مشترک دائمی ارائه می شود و یا از اعتبار مشترکین اعتباری انتقال دهنده شارژ، کم می شود. هزینه هر انتقال ۴۰۰ ریال می باشد.

 
سرویس انتقال اعتبار
   
انتقال اعتبار از سیم کارت دائمی
انتقال اعتبار از سیم کارت اعتباری

ارسال پیامک با متن

(شماره مقصد*مبلغ به ریال* رمز) به شماره ۸۹۱۱

استفاده ازکد میانبر

  # شماره مقصد*مبلغ به ریال*رمز*۱۳۲*

استفاده از دستور # ۱۱۳*۱۰*
استفاده از تلفن گویا ۴۴۴
 شرایط انتقال اعتبار از سیم کارت دائمی
 
مقدار قابل انتقال در هر تراکنش باید مضربی از ۱۰،۰۰۰ ريال و بین ۱۰،۰۰۰ و ۱۰۰،۰۰۰ ريال باشد.
• حداکثر مقدار قابل انتقال در هر ماه برای مشترکین دائمی ۱۰۰،۰۰۰ ريال است.
• مشترکین دائمی با رسیدن بدهی به ۶۰ درصد ودیعه شان، امکان استفاده از این سرویس را تا زمان وصول بدهی از دست می دهند.
• مشترکین دائمی با شرایط غیر نرمال (مانند تقسیط قبض، سیم کارتهای تست و اداری) امکان استفاده از سرویس را ندارند.
• مشترکین دائمی دارای خط با پیش شماره ۰۹۱۰ امکان استفاده از این سرویس را ندارند.
  شرایط انتقال اعتبار از سیم کارت اعتباری
مقدار قابل انتقال در هر تراکنش باید بین ۱۰،۰۰۰ و ۱۰۰،۰۰۰ ريال باشد.
• حداکثر مقدار قابل انتقال در هر ماه برای مشترکین اعتباری ۵۰۰،۰۰۰ ريال است. حداکثر دفعات انتقال اعتبار، ۳۰ بار در ماه می باشد.
• حداکثر مقدار قابل انتقال روزانه برای مشترکین اعتباری ۱۰۰،۰۰۰ ريال است. حداکثر دفعات انتقال اعتبار، ۵ بار در روز می باشد.
• مشترکین اعتباری با شرایط غیر نرمال (مانند خط صفر، قطع، غیرفعال و سلب امتیاز) امکان استفاده از سرویس را ندارند.

توجه: مشترکین می توانند با ارسال یک پیامک بدون متن به شماره ۸۹۱۰، رمز انتقال را به دست آورند.

توجه: مشترکین می توانند از طریق تماس با تلفن گویا ۹۹۹۰،ورود به منوی خدمات صورت حساب مشترکین و پرداخت قبض(فشردن کلید۹)، ورود به منوی خدمات تلفن های اعتباری(فشردن کلید۴)،تعیین شماره و خرید شارژ با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب، شماره اعتباری موردنظر را شارژ نمایند.

سامانه جامع خدمات همراه اول*10#

کلیه مشترکین همراه اول می­ توانند به صورت رایگان و به سادگی با اتصال به سامانه جامع خدمات همراه اول به کلیه خدمات و طرح­های همراه اول دسترسی یابند. برای اتصال به این سامانه تنها کافی است *۱۰# را بر روی گوشی­های خود شماره ­گیری کنید.

 مزایای سامانه جامع خدمات همراه اول:

*   کار با این سامانه بسیار ساده است و مشترکین پس از اتصال به سامانه تنها کافی است از داخل منوی ارائه شده گزینه ­ی مورد نظر را انتخاب کنند.

*   مشترکین می ­توانند در یک نگاه کلیه خدمات و طرح­های همراه اول را ببینند. به این ترتیب، همچنین مشترکین تنها با به خاطر سپردن کد *۱۰# به کلیه خدمات و طرح­ها دسترسی خواهند داشت.

*   مشترکین با هر نوع گوشی می ­توانند به این سامانه اتصال یابند. بعبارت دیگر بر خلاف سامانه های دیگر ( مانند SMS) استفاده از این سامانه وابستگی به نوع تلفن همراه و زبان نوشتاری آن ندارد.

*    استفاده از این سامانه رایگان است.

*   مشترکین برای دسترسی به سطوح جلوتر نیازی به مرور کلیه سطوح قبلی ندارند و می­توانند با استفاده از کدهای میانبر مستقیما به بخش مورد نظر دسترسی یابند.

انتظار مکالمه

با فعالسازی این سرویس ، مشترکین تلفن همراه می توانند درزمان مکالمه، اگرتماس جدیدی با وی برقرارشد با در انتظار گذاشتن یکی از تماس ها ، پس از فشردن کلید برقراری ارتباط با دیگری مکالمه نمایند.

این سرویس برای تمامی  مشترکین بصورت رایگان فعال بوده و استفاده از آن صرفا" نیازمند تنظیمات گوشی می باشد

با ارسال دستور *10*242# از طریق سامانه جامع خدمات همراه اول می توان به سرویس انتظار مکالمه دسترسی پیدا کرد.

نمایشگر

بافعال بودن این سرویس رویت شماره تلفن تماس گیرنده امکان پذیر می شود .این سرویس برای تمامی مشترکین بصورت رایگان فعال است.

 شماره گیری ثابت

با فعالسازی این سرویس مشترکین می توانند امکان شماره گیری باسیم کارت خود را صرفا" به تعداد مشخص و معین (این تعداد با توجه به گوشی تلفن همراه بین ۱۵ الی ۲۵ شماره متغیر می باشد ) محدود نمایند. این سرویس برای تمامی مشترکین فعال بوده و فقط نیاز به اعمال تنظیمات درگوشی دارد.

دریافت صورت حساب پایان دوره و میان دوره

با استفاده از این سرویس، مشترکین دائمی می توانند از قبض دوره و كاركرد ميان دوره تلفن همراه خود به تفكيك موارد كاركرد تلفن شهري، بين شهري، پيام‌كوتاه و ساير هزينه‌‏ها مطلع شوند.
*    دریافت مبلغ کارکرد میان دوره
-    ارسال پیامک با متن
m به شماره ۹۹۰۰۰۹
-    ارسال دستور *10*112#
-    مراجعه به سایت همراه اول(
www.mci.ir)

*    دریافت خلاصه قبض آخرین دوره
-    ارسال پیامک با متن
s به شماره ۹۹۰۰۰۹
-    ارسال دستور *10*111#
-    مراجعه به سایت همراه اول(
www.mci.ir)
 

پرداخت غیرحضوری صورت حساب

شركت ارتباطات سيار با همكاري بانك ها، امكان پرداخت غيرحضوري قبوض تلفن همراه را در سطح كشور فراهم نموده است.

جهت استفاده از خدمات پرداخت غیرحضوری، افتتاح حساب در هریک از بانک های طرف قرارداد، تکمیل فرم و دریافت کدشناسایی و کلمه عبور، ضروری می باشد.

روش های مختلف پرداخت غیرحضوری صورت حساب عبارتند از: 

*             پرداخت از طريق سامانه اطلاع رسانی ۹۹۹۰
*             پرداخت از طريق اينترنت و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک
*             پرداخت از طریق سامانه پرداخت جیرینگ و همبانک
*             پرداخت از طريق POSفروشگاه ها

*             ‎‎‎پرداخت از طريق تلفن بانک

*             پرداخت از طریق خودپرداز
*             پرداخت از طریق سامانه پیامکی بانک ها

مشترکین می توانند جهت اطلاع از بانک های طرف همکاری و روش های ارائه شده توسط هرکدام به آدرس

http://mci.ir/web/guest/bill-distance-payment مراجعه نمایند.

دریافت باقیمانده شارژ

با استفاده از این سرویس،مشترکین اعتباری از میزان شارژ باقیمانده و تاریخ پایان اعتبار آگاه می شوند.

*             دریافت باقیمانده شارژ

۱.      با استفاده از کد میانبر *140*11#

۲.      تماس با تلفن گویا۴۴۴، انتخاب منوی باقیمانده شارژ (فشردن کلید ۲)

۳.      ارسال دستور *10*121#

© تمامی حقوق این پرتال محفوظ و در اختیار شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) دارای شماره پروانه 100/1100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

Copyright 1999 — 2018 MCI.IR All rights reserved.