آگهي مناقصه یک مرحله اي شماره 3/89 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 35/000/000 نسخه بروشور مورد نیاز خود را بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرايط خریداری نماید. لذا داوطلبان شركت در مناقصه که دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی مبنی بر چاپ افست می باشند، مي‌توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 89/1/14 در ساعت اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم واحد 6 مراجعه و پس از دريافت معرفي نامه مبلغ 000ر50 ريال (پنجاه هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك به شماره حساب 18644644/09 واريز و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 89/1/23 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 89/1/24 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر185 (یکصد و هشتاد و پنج ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.

 

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيار ایران
 

راهبر