آگهي تجديد مناقصه یک مرحله ای شماره 17/88 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به تامین نیروی حراست (شامل ارائه خدمات اداری، دفتری، کارشناسی، بایگانی، نگهبانی و پاسخگويي به مراجعین) مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط که دارای تاییدیه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی (درخصوص خدمات عمومی ) و مجوز موسسه انتظام و سه سال سابقه کار باشند واگذار نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 21/11/88 پس از واريز مبلغ 000ر100 ريال (يكصد هزار ريال) به شماره حساب 96/18355355 شركت ارتباطات سيار ايران نزد بانك ملت شعبه ونك تك با دردست داشتن معرفي نامه در ساعت اداري به واحد فروش واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم ، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1/12/88 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 2/12/88 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر750 (هفتصد و پنجاه میلیون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.

 

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران

راهبر