آگهي تجديد مناقصه يك مرحله ای شماره 17/88 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به تامين نيروي حراست (شامل ارائه خدمات اداري، دفتري، كارشناسي، بايگاني،‌ نگهباني و پاسخگويي به مراجعين) موردنياز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط که دارای مجوز موسسه انتظام از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (با حداقل 6 ماه اعتبار) و سه سال سابقه كار باشند واگذار نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 29/2/89 پس از واريز مبلغ 000ر100 ريال (يكصد هزار ريال) به شماره حساب 09/18644644 شركت ارتباطات سيار ايران نزد بانك ملت شعبه ونك تك با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 10/3/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 11/3/89 رأس ساعت 9 در طبقه دهم
برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر750 (هفتصد و پنجاه میلیون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد، ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.


اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران
 

راهبر