تقسیط بدهی

شرایط کلی تقسیط

کلیه مشترکین تلفن همراه که در وضعیت نرمال یا قطع می باشند و مبلغ بدهی آنها حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال باشد می توانند از طریق پرتال همراه اول، سامانه همراه من (my.mci.ir)، مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام نمایند.
 • 1- جهت تقسیط بدهی تلفن‏های تخلیه سلب امتیازی صرفاً بایستی مالک تلفن همراه به همراه کارت شناسایی معتبر به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها مراجعه نماید.
 • 2- در مدت تقسیط محدویت های زیر برای خطوط تقسیط شده برقرار می گردد:
  • 2-1- قطع سرویس رومینگ بین الملل
  • 2-2- محدودیت سقف مکالمات تا ۸۰% مبلغ پانصد هزار ریال
  • 2-3- اعمال قطع صوری تقسیط روی خط جهت جلوگیری از نقل و انتقال تا پایان اقساط
 • 3- پس از پرداخت آخرین قسط آیتم قطع صوری تقسیط آبونمان وصل و کلیه محدودیت های بند ۲ نرمال می‏گردد.
 • 4- ضروریست پس از درخواست تقسیط بدهی حداکثر ظرف 3 روز اولین قسط پرداخت گردد.
 • 5- در صورت عدم پرداخت حتی یکبار از موعد سررسید اقساط تعیین شده، تقسیط باطل و مانده بدهی مجددا به صورتحساب مشترک بر می گردد.
 • 6- مشترکی که در وضعیت تسویه حساب اقساط می باشد می توانند از طریق سامانه همراه من و یا مراجعه به مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها نسبت به اخذ قبض میاندوره به روز و پرداخت آن جهت وصل تلفن خود نسبت به تقسیط مجدد خط اقدام نماید. امکان پرداخت قبض میاندوره به روز از طریق پرتال همراه اول و سامانه همراه من نیز میسر است لیکن برای وصل خط مشمول قطع "تسویه حساب اقساط" و یا تقسیط مجدد، مشترک بایستی به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها مراجعه نماید.
 • 7- سر رسید اقساط به صورت ماهانه توسط سیستم تعیین می شود و برای پرداخت مشترک می تواند پس از اخذ شناسه قبض و پرداخت از طریق سامانه همراه من، از کلیه روشهای پرداخت (حضوری و غیرحضوری (تلفن بانک، ATM و ..) اقدام نماید.
 • 8- کلیه مواردی که در مراکز تلفن ثابت تقسیط شده قابلیت پرداخت در پرتال همراه اول را داشته و کلیه موارد تقسیط شده در پرتال همراه اول و سامانه همراه من نیز قابلیت چاپ قبض در مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها و پرداخت به کلیه شیوه های اعلام شده در بند 8 را دارد.
 • 9- هر شماره تلفن فقط یک بار در سال می تواند از طریق پرتال همراه اول و یا سامانه همراه من تقسیط شود و مشترک جهت تقسیط مجدد در طول یک سال، بایستی در تهران به مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها در مراجعه نماید.
شرایط تقسیط آگاهی داشته درخواست انجام آن را دارم

راهبر