تقسیط بدهی

شرایط تقسیط

کلیه مشترکین تلفن همراه که در وضعیت نرمال یا قطع می باشند و مبلغ بدهی آنها حداقل ۱۰۰.۰۰۰ ریال باشد می توانند از طریق پرتال همراه اول، سامانه همراه من my.mci.ir، مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام نمایند.

1- جهت تقسیط بدهی تلفن‏های تخلیه سلب امتیازی صرفاً بایستی مالک تلفن همراه به همراه کارت شناسایی معتبر به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها مراجعه نماید.

2- در مدت تقسیط محدویت های زیر برای خطوط تقسیط شده برقرار می گردد:

2-1- قطع سرویس رومینگ بین الملل

2-2- محدودیت سقف مکالمات تا ۸۰% مبلغ پانصد هزار ریال

2-3- اعمال قطع صوری تقسیط روی خط جهت جلوگیری از نقل و انتقال تا پایان اقساط

3- پس از پرداخت آخرین قسط آیتم قطع صوری تقسیط آبونمان وصل و کلیه محدودیت های بند ۲ نرمال می‏گردد.

4- پرداخت پیش قسط و وصول آن در سیستم تلفن همراه در صورت قطع به علت بدهی به صورت خودکار وصل و محدودیتهای بند2 به صورت خودکار فعال می گردد.

5- در صورت عدم پرداخت قسط برای اولین بار خط 3 روز پس از سر رسید قسط تلفن قطع عدم پرداخت قسط خواهد شد. در این وضعیت اگر قسط مربوطه پرداخت گردد خط بدون مراجعه حضوری پس از ۲۴ ساعت مجدداً وصل خواهد شد.

6- چنانچه مشترکی تا سر رسید قسط بعدی نیز به پرداخت اقساط و وصل خط خود اقدام ننماید،3 روز پس از سررسید قسط مورد نظر، خط مشترک " قطع تسویه حساب اقساط" می گردد. در این شرایط مشترک از وضعیت تقسیط خارج و مانده بدهی اقساط مجدداً به صورتحساب مشترک بر می گردد. همچنین کلیه محدودیتهای اعمال شده بابت تقسیط حذف و به وضعیت نرمال تغییر می یابد. در این حالت مشترک می بایستی برای وصل خط خود به مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها با پرداخت مبلغ بدهی به روز ، مراجعه نمایند.

7- مشترکی که در وضعیت تسویه حساب اقساط می باشد می توانند از طریق سامانه همراه من و یا مراجعه به مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها نسبت به اخذ قبض میاندوره به روز و پرداخت آن جهت وصل تلفن خود نسبت به تقسیط مجدد خط اقدام نماید. امکان پرداخت قبض میاندوره به روز از طریق پرتال همراه اول و سامانه همراه من نیز میسر است لیکن برای وصل خط مشمول قطع "تسویه حساب اقساط" و یا تقسیط مجدد، مشترک بایستی به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها مراجعه نماید.

8- سر رسید اقساط به صورت ماهانه توسط سیستم تعیین می شود و برای پرداخت مشترک می تواند پس از اخذ شناسه قبض و پرداخت از طریق سامانه همراه من، از کلیه روشهای پرداخت (حضوری و غیرحضوری (تلفن بانک، ATM و ..) اقدام نماید.

9- کلیه مواردی که در مراکز تلفن ثابت تقسیط شده قابلیت پرداخت در پرتال همراه اول را داشته و کلیه موارد تقسیط شده در پرتال همراه اول و سامانه همراه من نیز قابلیت چاپ قبض در مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها و پرداخت به کلیه شیوه های اعلام شده در بند 8 را دارد.

10-مشترک می تواند از طریق انتخاب گزینه پیگیری تقسیط، لیست اقساط، وضعیت وصولی آنها و اقساط باقیمانده را رویت نماید.

11- هر شماره تلفن فقط یک بار در سال می تواند از طریق پرتال همراه اول و یا سامانه همراه من تقسیط شود و مشترک جهت تقسیط مجدد در طول یک سال، بایستی در تهران به مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها در مراجعه نماید.

از شرایط تقسیط آگاهی داشته درخواست انجام آن را دارم