4 لغایت 7 مهر ماه 1392
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 7