آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 7/89 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 110 دستگاه راك يكپارچه شش ماژول شامل 550 دستگاه يكسوكننده (ماژول) و 880 سل باتري سيلد 150 آمپر ساعت 12 ولت مورد نياز خود را از توليدكنندگان داخلي كه داراي مجوز توليد تجهيزات تغذيه نيرو از وزارت صنايع باشند را براساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خريداري نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 13/5/89 پس از واريز مبلغ 000ر200 ريال (دويست هزار ريال) به شماره حساب 09/18644644 شركت ارتباطات سيار ايران نزد بانك ملت شعبه ونك تك و با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 23/5/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 24/5/89 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر450 (چهارصد و پنجاه ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.

 

 

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران
 

راهبر