آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 14/89 س

شركت ارتباطات سيار ایران (همراه اول) در نظر دارد اجراي خدمات فني و مهندسي سيستم حفاظت الكترونيك مدار بسته (CCTV) انبارهاي خود را كه شامل تامين تجهيزات، نصب و راه اندازي و آموزش و گارانتي سه ساله را براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات  فني و ضمائم موجود از طريق برگزاري مناقصه دو مرحله اي از شركتهاي داخلي واجد شرايط بصورت صد در صد ريالي خريداري نمايد.

داوطلبان حقوقي شركت در مناقصه مي‌توانند با در دست داشتن معرفينامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 22/8/89 در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در تهران، ميدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6، دبيرخانه اداره كل تداركاتي جهت اخذ شماره حساب و كد شناسه مراجعه و پس از واريز وجه به مبلغ 000ر150 ريال (يكصد و پنجاه هزار ريال) با ارائه رسيد بانكي ، اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضا نموده و به ضميمه تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 2/9/89 به نشاني فوق الذكر تسليم و رسيد دريافت نمايند. جلسه كميسيون معاملات در تاريخ 3/9/89 رأس ساعت 9 صبح در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر70 (هفتاد میلیون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي ارائه و يا نقداً به حساب مشخص شده در اسناد مناقصه واريز گردد. جزئيات مربوط به نحوه افتتاح پاكت ها و ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 
                 اداره كل تداركاتي

     شركت ارتباطات سيارایران

راهبر