آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 2/90س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به تامين خدمات خودروئي خود را بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط كه داراي تائيديه هاي صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين انجمن صنفي اتومبيل كرايه و يا سازمان تاكسيراني (معتبر در سال جاري) باشد واگذار نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 15/5/90 با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در تهران، ميدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه 7، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 000ر50 ريال (پنجاه هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 25/5/90 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 26/5/90 رأس ساعت 10 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر700 (هفتصد ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت چك بانكي تضميني در وجه شركت ارتباطات سيار ايران يا ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد. ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.

 
 
 

اداره كل تداركاتي

 شركت ارتباطات سيارایران
 

راهبر